Освітній рівень “Магістр”

ОГОЛОШЕННЯ:
захист кваліфікаційних (дипломних) робіт студентами VІ курсу
спеціальності 193 Геодезія та землеустрій ОПП “Геодезія”
денної форми навчання
відбудеться 19-20 грудня 2023 року.
Кінцевий термін подачі кваліфікаційних (дипломних) робіт на кафедру для перевірки на запозичення (плагіат) та рецензування 11 грудня 2023 року

Склад Атестаційної (Екзаменаційної) комісії
Склад Екзаменаційної комісії 2023-2024 н.р.
Склад Атестаційної (Екзаменаційної) комісії
Склад Атестаційної комісії 2023
Склад Атестаційної (Екзаменаційної) комісії
Склад Атестаційної комісії 2022 р. Склад Атестаційної комісії 2021 р.
Розклад роботи Екзаменаційної комісії
Взірець оформлення титульного аркуша 2023
Взірець оформлення титульного аркуша 2022
Критерії оцінювання
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ (ДИПЛОМНИХ) РОБІТ рівня вищої освіти – другого (магістерського) зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій ОП „Геодезія” Загальна кількість балів, яку студент може отримати за захист кваліфікаційної (дипломної) роботи становить 100 балів, із яких оцінка виставляється диференційовано: – „відмінно” (А-90-100) – „добре” (В-80-89, С-70-79) – „задовільно” (D-60-69, Е-50-59) – „незадовільно” (Fх-35-49, F-1-34). ♦ На „ВІДМІННО”  оцінюються взірцево оформлені роботи (згідно „Методичних рекомендацій щодо проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти”), в яких повністю висвітлена актуальність тематики обраної теми, зміст відповідає темі дослідження, робота логічна і структурована, правильно визначено об’єкт, предмет, мету і теоретико-методологічну основу дослідження. В роботі присутні теоретична та методологічна, експериментальна і методична (прикладна) складність, наукова новизна та оригінальність дослідження на факультетському рівні, застосовано моделювання (структурно-графічне, математико-статистичне, математико-аналітичне, геоінформаційне та ін.). Оформлення роботи та джерел використаної літератури граматично, синтаксично та орфографічно правильне. Робота ілюстрована самостійно побудованими графіками, діаграмами, статистичними таблицями, фотографіями, наявні власні картмоделі. Виклад доповіді на захисті логічний, повний та зрозумілий, застосовані аудіо візуальні і мультимедійні засоби, відповіді на запитання за матеріалами роботи та на зауваження рецензентів правильні, вичерпні й аргументовані, ведення наукової полеміки коректне, наявні апробації результатів дослідження на конференціях. На „ДОБРЕ” оцінюються відповідно оформлені роботи, в яких, загалом, розкриті всі питання за результатами власних досліджень, присутня новизна дослідження, актуальність, однак присутні граматичні та орфографічні   помилки.   В   роботі   присутня   теоретична  і   методологічна складність, застосовано моделювання. За результатами фактичних даних, висновки та рекомендації є недостатньо аргументовані. Ілюстраційний матеріал містить незначні неточності та недоліки. Доповідь викладена логічно та зрозуміло, застосовані аудіо візуальні та мультимедійні засоби. Деякі з відповідей на запитання та зауваження рецензентів є не переконливими. ♦ Оцінкою „ЗАДОВІЛЬНО” оцінюються ті роботи, тема в яких висвітлена, є змістовна осмисленість, але не всі її завдання розкриті, тому висновки не аргументовані, а також недостатньо використані літературні джерела і відсутні результати власних досліджень. Оформлення картографічного, графічного і табличного матеріалів здійснено на низькому виконавчому рівні зі значними помилками. Доповідь зрозуміла, але неповна, відсутні апробації результатів дослідження на конференціях, відсутнє вміння ведення наукової полеміки. Відповіді на запитання та зауваження рецензентів є невичерпними, відсутня участь у дискусії. ♦ Оцінкою „НЕЗАДОВІЛЬНО” оцінюються роботи, в яких не розкриті її мета і завдання, наявні помилкові положення і велика кількість технічних огріхів. Висновки не відповідають задекларованим завданням. Використана незначна кількість літературних джерел. Не задіяні мультимедійні пристрої, картографічна забезпеченість містить значні огріхи або ж взагалі відсутня. Відповіді на запитання та зауваження рецензентів відсутні або вони є некомпетентними та науково некоректними.