Поради випускникам

Підготовка висококваліфікованих кадрів в галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” із спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”, здійснюється таким чином, щоб забезпечити набуття спеціальних вмінь та знань для самостійної роботи або у складі колективу, які б на базі сучасних досягнень науки і техніки могли виконувати науково-дослідні, проектні, управлінські та спеціалізовані завдання в сфере геодезії та землеустрою, що пов’язано з дослідженням розмірів та форм фізичної поверхні Землі, її гравітаційного поля, картографуванню територій, геодезичному забезпеченню геометричних параметрів будівель та споруд під час їх будівництва.

Базова освіта із спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” сфокусована на засвоєнні теоретичних знань та опануванню практичних навичок при вирішенні наукових та прикладних задач по виконанню топографо- та інженерно-геодезичних робіт і направлена на здатність до винахідницької, проектної, технологічної та організаційно-управлінської діяльності на підприємствах та в установах геодезичного чи землевпорядного спрямування усіх форм власності, розв’язуючи проблеми створення й удосконалення засобів і технологій, які гарантують високу якість і надійність, що забезпечуватиме конкурентоспроможність підприємства в різних галузях господарства.

Наукова складова освітньо-професійної програми передбачає здійснення власних досліджень під керівництвом наукового керівника з відповідним оформленням результатів у магістерській роботі. При її виконанні передбачено опанування методики наукових досліджень, розв’язання наукових і методичних задач самостійно вирішуючи завдання. Здобуття глибоких теоретичних знань та опанування практичних навичок у вирішенні задач геодезії та землеустрою відкриває можливості здійснення науково-дослідницької діяльності. Практична підготовка включає знання сучасних технологій та вміння користуватись новітніми геодезичними приладами та програмним забезпеченням для збору та обробки геопросторових даних, геодезичному забезпеченню зведення сучасних будівель та інженерних споруд з високою точністю.

Шановні випускники. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” спеціалізації “Геодезія” спрямована не тільки на отримання глибоких теоретичних і практичних знань необхідних для роботі на посадах передбачених Національним класифікатором України (див. нижче), але й надає можливість подальшого навчання у науковій і професійній сферах за наданою та спорідненими спеціальностями на програмах підготовки третього (освітньо-наукового) рівня “Доктор філософії” у галузі “Архітектура і будівництво”, 7 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК України, освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії, що мають додаткові освітні компоненти.