Публікації

Професорсько-викладацький склад кафедри, окрім викладацької діяльності, здійснює науково-дослідну роботу, результати котрої публікують у закордоних та вітчизняних періодичних виданнях

Список видань станом на початок 2020 року

Монографії
1.Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів. / С.В. Дутчак. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід» , 2014. – 192 с. за 2020 рік: 1.Сухий П.О., Березка І.С. Морфометричний аналіз та оцінка антропогенного навантаження басейну річки Сірет. Монографія Чернівці. Чернівецький нац. Ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. С. 97- 100 210 с. https://drive.google.com/file/d/1SVno4xXyOds2S1J0fOO67iaSRbI_iFsk/view?usp=sharing 2.Сухий П.О., Сабадаш В.І., Дарчук К.В. Супутникова геодезія. Навчально-методичний посібник. Чернівці. Чернівецький нац. Ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 372с. https://drive.google.com/file/d/1oIoinzMhA5tdWpalRX7OEHQgf5YSkK8r/view?usp=sharing 3.Явкін В.Г., Мельник А.А. Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020.  224 с. https://drive.google.com/file/d/1ph_DxwdvKWr6nuaxjB1g9URT7WMej03-/view?usp=sharing за 2021 рік 1. Земельні ресурси Українського Передкарпаття : монографія / П.О. Сухий, М.-Т. М. Атаманюк. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 256 с. https://drive.google.com/file/d/1i1pU4phGPe8q8rZ-ay75MYUGyvBficSf/view?usp=sharing
Навчальні посібники та конспекти лекцій
1. Крупела Л.М. Геодезія : лабораторний практикум. : у 2-х част. / Л.М. Крупела, К.В. Дарчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Ч.1. – 120 с. 2.Сухий П.О. Територіальне проектування та районне планування : тестові завдання. : у 2-х част. / П.О. Сухий, К.В. Дарчук, Я.В. Смірнов. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Ч.1. – 80 с. 3.Сухий П.О. Територіальне проектування та районне планування : тестові завдання. : у 2-х част. / П.О. Сухий, К.В. Дарчук, Т.В. Гуцул. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Ч.2. – 52 с. 4.Сухий П.О. Земельні ресурси та розвиток агробізнесу : тестові завдання. : у 2-х част. / П.О. Сухий, К.В. Дарчук, Я.В. Смірнов. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Ч.1. – 80 с. 5.Сухий П.О. Земельні ресурси та розвиток агробізнесу : тестові завдання. : у 2-х част. / П.О. Сухий, А.А. Мельник, К.В. Дарчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Ч.2. – 80 с. 6.Сухий П.О. Земельні ресурси та розвиток агробізнесу : тестові завдання. / П.О. Сухий, М.-Т.М. Атаманюк, А.А. Мельник, К.В. Дарчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 144 с. 7.Ранський М.П. Курс інженерної геодезії : навч. посіб. / М.П. Ранський, М.М. Лупол. – Чернівці :Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 156 с. 8.Березка І.С. Дистанційне зондування : консп. лекцій / І.С. Березка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с. 9.Білокриницький С.М.  Геодезична астрономія : навчальний посібник. / С.М. Білокриницький С.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 96 с. 10.Сухий П.О. Електронні геодезичні прилади та GPS-технології : навчальний посібник. / П.О. Сухий, В.І. Сабадаш, Я.В. Смірнов. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015.– 336 с.(гриф ЧНУ) 11.Сухий П.О. Інформаційні технології в менеджменті землеустрою : навчальний посібник. / П.О. Сухий, Т.В. Гуцул. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015.– 200 с. .(гриф ЧНУ) 12.Дарчук К.В. Топографія з основами геодезії : навч. посібник. / уклад. : К.В. Дарчук, А.А. Мельник. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2016. – 148 с. 13.Дарчук К.В. Матеріали навчальної практики з геодезії : навч. посібник : у 2-хчастинах . Ч 1 / К.В. Дарчук, Я.В. Смірнов, Т.В. Гуцул. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 64 с. 14.Ранський М.П. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання : навчальний посібник. / М.П. Ранський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016- 88с. 15.Ранський М.П. Інженерна геодезія : тестові завдання / Укл. М.П. Ранський. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т., 2015. – 52 с.   16. Сухий П.О., Лупол М.М. Словник-довідник: агробізнес та земельні ресурси / навчальний посібник. / П.О. Сухий, М.М. Лупол – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018.– 150 с. 17.Геодезія та землеустрій. Програмні та методичні матеріали [за ред. П.О. Сухого, С.М. Білокриницького, К.В. Дарчука]. –  Чернівці : ЧНУ, 2019. – 552 с. 18.Сухий П.О.  Географія : регіони та країни : тестові завдання. / уклад. :П.О. Сухий, А.А. Мельник, М.О. Ячнюк, А.Г. Тюфтій. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 96 с. 19.Сухий П.О.  Супутникова геодезія : навчально-методичний посібник. / :П.О. Сухий, В.І. Сабадаш, К.В. Дарчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 380 с. 20. П.О. Сухий, М.П. Ранський Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання (теорія та практика) : навчально-методичний посібник./ П.О. Сухий, М.П. Ранський. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 104 с.
Методичні роботи
1.Березка І.С. Аерокосмічні методи дослідження : тестові завдання./ І.С. Березка.– Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 32 с.
Рейтингові закордонні
1.Мельник А.А. Современные тенденции изменения стока притоков Среднего Днестра / М.В. Цепенда, Н.М. Цепенда, А.А. Мельник // Научный журнал: География и природные ресурсы. ─ Иркутск. 2015. – С. 197-205. (SCOPUS)  http://www.izdatgeo.ru/journal.php?action=output_more&id=3&lang_num=1&year=2015&issue=2&page=197 2.Hutsul, T.; Smirnov, Ya.; 2017. Comparative accuracy assessment of global DTM and DTM generated from Soviet Topographic Maps for the purposes of road planing, Geodesy and Cartography (43)4-6 http://dx.doi.org/10.3846/20296991.2017.1412638
Інші закордонні (нерейтингові)
1.Smirnov Ya. Methodological Peculiarities of Land Resources Mapping of Ukraine on the basis of Statistical Data / Ya. Smirnov // The Advanced Science journal. – Vol. 2013. – Issue 12. – P. 51–53. 2.Мельник А.А. Нормирование расчетных характеристик дождевых паводков Карпато-Подольского региона / А. А. Мельник, Е. Д. Гопченко, В. Г. Явкин, // Начно-практический журнал: Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. № 5/6. – Москва: Научные технологии, 2014. – С. 50-54. http://www.nauteh-journal.ru/index.php/—-etn14-05/1223-a 3.Мельник А.А. Ветви спада гидрографов паводков как показатели антропогенизации речных бассейнов (Карпато-Подольские притоки Днестра) / А. А. Мельник, В. Г. Явкин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. – 2014. – № 3. – С. 95-108. https://cyberleninka.ru/article/n/vetvi-spada-gidrografov-pavodkov-kak-pokazateli-antropogenizatsii-rechnyh-basseynov-karpato-podolskie-pritoki-dnestra/viewer 4.П.А. Сухой, А.В. Морозов. Т.-М.Н. Атаманюк Экологическая оценка агроландшафтных систем на региональном уровне / Вестник Тюменского государственного университета Экология и природопользование. 2015. –Том 1 №4(4)  С.6-14. https://vestnik.utmn.ru/upload/uf/19a/Ecologiya%20i%20prirodopolzovanie_2015_4.pdf 5.Сухой П.А. Экологическая напряженность и агроиспользование ландшафтных систем Прут-Днестровского междуречья Черновицкой области./ П.А. Сухой, А.В. Морозов // Научный журнал :Экологический мониторинг и биоразнообразие. – Ишим. 2015. – С.150-156. 6.Сухой П.А. Географические особенности развития пчеловодства и рынка медоносной продукции /  П.А. Сухой, М.А. Ячнюк // Навуковы часопіс. Магілёӯскі Мерыдыян Том 16, Выпуск 1–2 (33–34), /2016 – С.37-45 http://www.geoversum.by/data_doc/mogilev_meridian/mm2016_1.pdf 7.Сухой П.А. Структурно-функциональный анализ современного землепользования Украинского Прикарпатья /  П.А. Сухой, Я.П. Скрипник, М.-Т.Н. Атаманюк // Навуковы часопіс. Магілёӯскі Мерыдыян Том 18, Выпуск 3–4 (39-40), 2017 – С.60-67 https://docplayer.ru/79892566-Magilyouski-merydyyan-zasnavalnik-gramadskae-ab-yadnanne-belaruskae-geagrafichnae-tavarystva-magilyouski-ablasny-addzel.html
Статті у вітчизняних виданнях
1.Атаманюк М.-Т.М. Особливості використання земельного фонду Буковинського Передкарпаття. / М.-Т.М. Атаманюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 672-673 : Географія – С. 71-76. 2.Дутчак С.В. Індустріальний туризм: теорія, практика, ресурси та перспективи розвитку на території Чернівецької області. / С.В. Дутчак. // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 672-673 : Географія – С. 179-182. 3.Сухий П.О. Територіальна диференціація сільськогосподарського землекористування природних районів Передкарпаття. / П.О. Сухий, М.-Т.М. Атаманюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : географія. – Тернопіль : СМП «Тайп». – №1 (випуск 36). – 2014. – С. 210-216. http://geography.tnpu.edu.ua/petro-sukh%d1%83i-maria-tatiana-atamanjuk/ 4.Березка І.С. Зв’язок сучасної структури та перетвореності земельних ресурсів з орографічною будовою Подільської височини (на прикладі Городоцького району Хмельницької області). / І.С. Березка. //  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 696 : Географія – С. 5-7. 5.Скрипник Я.П. Аспекти розробки використання ГІСППР у землеустрої територіальної Нижньостановецької сільської ради. / Я.П. Скрипник, М.Т.М. Атаманюк, Т.В. Гуцул. //  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 696 : Географія – С. 61-69. 6.Дарчук К.В. Сучасний стан використання забудованих земель Івано-Франківської області. / К.В. Дарчук. //  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 696 : Географія – С. 86-91. 7.Смірнов Я.В. Особливості обробки супутникових знімків Landsat  з метою їх використання у картографуванні земельних ресурсів Чернівецької області. / Я.В. Смірнов. //  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 696 : Географія – С. 127-129. 8.Березка І.С. Використання індикаційних методів у дослідженнях антропогенізованих басейнових систем річки Сірет / І.С. Березка // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун – ту. Серія : географія. – № 1 (вип.34) – Тернопіль : СМП «Тайп». – 2013. – С.51-57. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9668937:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80./2013/1 9.Білокриницький С.М. Геодезичне забезпечення Вінницької області. / С.М. Білокриницький // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 744-745 : Географія – С. 97-101. https://drive.google.com/file/d/1jgCxZGdtLpNBfwyo6eafAsF9g-3OleBb/view 10.Сухий П.О. Сучасні структура використання земельного фонду долини річки Прут в межах адміністративних районів Чернівецької області. / П.О. Сухий, І.С. Березка, М.М. Лупол // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 744-745 : Географія – С. 177-182. https://drive.google.com/file/d/1jgCxZGdtLpNBfwyo6eafAsF9g-3OleBb/view 11.Березка І.С. Формування бази даних регіональної екомережі (на прикладі Заставнівського району Чернівецької області). / І.С. Березка, М.М. Лупол, М. Мошенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 762-763 : Географія – С. 5-9. https://drive.google.com/file/d/1_MM-qkgBM55kTbMaQDzrdgqeGQHK2ox2/view 12.Білокриницький С.М. До питання геодезичного забезпечення території Вінницької області. / С.М. Білокриницький // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 762-763 : Географія – С. 107-109. https://drive.google.com/file/d/1_MM-qkgBM55kTbMaQDzrdgqeGQHK2ox2/view 13.Гуцул Т. Огляд існуючих методів мультиагентної оптимізації. / Т. Гуцул//Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 60. – С.99-105 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201660.pdf 14.Гуцул Т. В. Тенденції використання сучасних засобів ГІС та САПР у проектуванні доріг / Т. В. Гуцул // Вісник геодезії та картографії. – 2015. – № 5-6. – С. 57-61. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vgtk_2015_5-6_12 15.Гуцул Т. Мультиагентна оптимізація планування потоків дорожньої мережі: особливості мурашиного алгоритму //Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 62 у двох частинах. – С.179-185 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/62a.pdf 16.Сухий П.О. Продовольча незалежність як індикатор оцінка стану продовольчої безпеки України /  П.О. Сухий, А.Г. Тюфтій, М.О. Ячнюк // Часопис соціально-економічної географії , Випуск 21(2), /2016 – С.53-60 file:///C:/Users/ANTON/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.255/8.pdf 17.П.О.  Сухий, В. І. Сабадаш, Л.М. Крупела, Я.В. Смірнов Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України. / Часопис картографії : збірник наукових праць. 2016. – Вип. 15. Частина 1. – С. 37-47 http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/chk/chk_2016_15_01.pdf 18.Дарчук К.В. Земельно-ресурсне районування території Івано-Франківської області./ К.В. Дарчук. Я.В. Смірнов  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2018. – Вип. 795 : Географія – С. 68-74. https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view 19.Білокриницький С.М. Перспективи розвитку геодезії. // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2018. – Вип. 795 : Географія – С. 82-85 https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view 20.Березка І.С. Розрахунок модулів максимального стоку води малої ймовірності перевищення при недостатності даних гідрометричних спостережень./ І.С. Березка, А.А. Мельник, В.Г. Явкін  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2018. – Вип. 795 : Географія – С. 109-114   https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view 21.Скрипник Я.П. Геопортал «Вижницький НПП»: Проектування, функціональні можливості./ Я.П. Скрипник, Д. Проданюк  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2018. – Вип. 795 : Географія – С. 159-165 https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view 22.Т.В. Гуцул, “Прикладні аспекти програмно-апаратної реалізації методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі”, Інженерна геодезія, № 65, с. 114-125, 2018. http://geojournal.xyz/documents/65_journal.pdf 23.Т.В. Гуцул, та О.В. Писаренок, “Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення для потреб дорожньої галузі”, Інженерна геодезія, № 64, с. 77-88, 2017. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QbAbIsYjiVAJ:nbuv.gov.ua/j-pdf/Ig_2017_64_9.pdf+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua 24.Т.В. Гуцул, “Аналіз продуктивності та особливих умов функціонування методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі”, Містобудування та територіальне планування, № 68, с.57-65, 2018. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201868.pdf 25.P.Sykhyy, M.-T. Atamaniuk Eco-diagnostics of land stock within the territory of Ukrainian Peredkarpattia. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ 2018. Вип. 803 : Географія. С. 5-9 https://drive.google.com/file/d/151h4zEFRl6mT6Pc_WsIN2FVTJiT9IOjL/view 26.Білокриницький С.М. Видатні постаті геодезії і картографії (В.В. Вітковський)./ С.М. Білокриницький  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2019. – Вип. 808 : Географія – С. 129-133. http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/22 27.Сухий П.О. Екологічні проблеми галузі садівництва у чернівецькій області. / П.О. Сухий, К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк, І.С. Березка  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2019. – Вип. 808 : Географія – С. 47-54. https://docplayer.ru/79892566-Magilyouski-merydyyan-zasnavalnik-gramadskae-ab-yadnanne-belaruskae-geagrafichnae-tavarystva-magilyouski-ablasny-addzel.html 28.A. Melnik, I. Berezka, V. Yavkin Estimation of maximum water flow in case of insufficient data of hydrometric observations on the example of the Siret river basin Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ 2019. –Вип. 814: Географія –С. 4-8. http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/24/20 29.К.В Дарчук. Геоінформаційний аналіз використання земельних ресурсів курортного комплексу «Буковель» і прилеглих територій. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ 2019. – Вип. 814 : Географія – 108 http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/39
Статті у збірниках наукових праць
1.Смірнов Я.В. Аналітичний огляд джерел даних ДЗЗ, придатних для картографування земельних ресурсів Чернівецької області. / Я.В. Смірнов //  Вісник львівського університету : збірник наукових праць. Львів : ЛНУ, 2013 . – Вип. 46 : Серія географічна – С.331-338. 2.Сухий П.О. Кліматичні умови як чинник формування гідро мережі та режиму поверхневих вод річок басейну Верхнього Сірету. / П.О Сухий, І.С. Березка //  Вісник львівського університету : збірник наукових праць. Львів : ЛНУ, 2013 . – Вип. 46 : Серія географічна – С.348-355. 3.Сухий П. Територіальна організація і структура харчової промисловості  Західноукраїнського регіону. / П. Сухий, А. Тюфтій // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 299-301. 4.Сухий П. Регіоналні особливості розвитку бджільництва в Україні. / П. Сухий, М. Ячнюк // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 301-304. 5.Березка І. Використання подовжених рядів спостережень для оцінки зміни максимальних 1% витрат води  в басейні річки Сірет. / І. Березка, А. Мельник  // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 7-9. 6.Білокриницький С. Геодезична основа території Вінницької області для створення топографічних карт (планів).  // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 9-11. 7.Сухой П.О. Состояние и проблемы формирования продовольственной безопасности Украины /П.О. Сухой, М.А. Ячнюк //Scientifik letters of academic society of Michal Baludansky. – B. : Аcademic society of Michal Baludansky , 2016. – Р. 150-152
Матеріали конференцій
1.Berezka I.S. The first female climbing Everest: preconditions,motivation and risks. / I.S. Berezka, А.I. Berezka //Natural Science Reading(May 19-22, 2016). – Bratislava: High School of Economics and Management, 2016. – P. 18-22. 2.Smirnov Ya. & others GIS-based approach for identifying territories suitable for ski-resorts development / Ya.Smirnov, K. Darchuk, I. Berezka, F/Melnik // International Geographic Seminar “DIMITRIE CANTEMIR” (21-23 October 2016). – Iasi. – P. 85. за 2020 рік 1. Мельник А.А. Моніторинг русла річки Прут в межах міста Чернівці засобами Геоінформаційних технологій / Мельник А.А., Сабадаш В.І., Ячнюк М.О. // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», – Чернівці: 2020. – С.245-248. https://drive.google.com/file/d/1Kf7nYZiykm6dbdtlYQhuU1nMciBfxsFS/view?usp=sharing 2. Джаман В.О. Ярослав Жупанський: віхи науково-педагогічної діяльності / Джаман В.О., Заячук М.Д., Круль В.П., Потокій М.В., Сухий П.О. // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», – Чернівці: 2020. – С.21-36. https://drive.google.com/file/d/1hDblxRsa1oXlEVpiKEkSUe1Uto0K847D/view?usp=sharing 3. Сухий П.О. Проблемні аспекти прогнозування розвитку антропогенізованих басейнових систем / Сухий П.О., Березка І.С.// Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», – Чернівці: 2020. – С.148-150. https://drive.google.com/file/d/1mThLXV4qbCLk4G8xCDwbNuhI2_IusD_5/view?usp=sharing 4. Білокриницький С. М. Порівняльний аналіз геодезичного забезпечення території Вінницької області для її картографування / Білокриницький С. М.// Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», – Чернівці: 2020. – С.239-240.https://drive.google.com/file/d/1Pj1TgazGuLkwaPAObZxR-qi_Mj85FWhj/view?usp=sharing 5. Сухий П. О. Аспекти використання ГІС-технологій при організації раціонального використання земельних ресурсів / Сухий П. О., Дарчук К. В.// Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», – Чернівці: 2020. – С.252-256. https://drive.google.com/file/d/1qB99mC0DWzMer2DIx58SFacx8KFBkZSM/view?usp=sharing 6. Сухий П. О., Тюфтій А. Г. Основні етапи та проблеми розвитку органічного виробництва Світу. The 5th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (December 16-18, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. Р.687-692. https://drive.google.com/file/d/1rsqGPUujmw6aPfZYuLARAnQBy7kPcTl8/view?usp=sharing 7. Дарчук К. В., Білокриницький С. М. Геоінформаційне моделювання еколого-географічної оцінки земельних ресурсів. The 5th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (December 16-18, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. P.333-339. https://drive.google.com/file/d/1rsqGPUujmw6aPfZYuLARAnQBy7kPcTl8/view?usp=sharing
Міжнародні українські
1.Сухий П.О. Постать і наукова спадщина  Я.І. Жупанського. / П.О. Сухий, В.О. Джаман, В.П. Круль, В.П. Руденко. // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф.. Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 16-18. 2.Березка І.С. Структура, розподіл і використання забудованих земель Івано-Франківської області. / І.С. Березка, Е.Л. Боднаренко, К.В. Дарчук, Я.В. Смірнов, М.М. Лупол. // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф.. Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 105-107. 3.Скрипник Я.П. Географічне положення, межі та склад території історико-етнографічної області покуття. / Я.П. Скрипник, В.П. Круль. // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф.. Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 134-136. 4.Сухий П.О. Сучасний стан земель лісового призначення території Предкарпаття. / П.О. Сухий, М.-Т.М. Атаманюк. // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф.. Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 191-132. 5.Скрипник Я.П. Наукові і прикладні аспекти розробки обґрунтування геодезичного полігону ЧНУ ім. Ю. Федьковича. / Я.П. Скрипник, Л.М. Крупела, Т.А. Мацієвська. // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф.. Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 220-221. 6.Березка І.С. Вплив орокліматичних чинників на процеси землекористування в річкових басейнах. // І.С. Березка, К.В. Дарчук, М.М. Лупол. / Матеріали міжнародного симпозіуму (23-25 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 78-79. 7.Атаманюк М.-Т.М. Особливості рівня екологічної стійкості території Буковинського Передкарпаття. / М.-Т.М. Атаманюк, К.В. Дарчук. // Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених (5-6 грудня 2013 р.). – Харків, 2013. – С. 55-56. 8.Мельник А.А. Вплив господарської перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-подільських приток Дністра. // А.А. Мельник. / Актуальні проблеми дослідження довкілля. Матеріали V Міжнародна наукова конференція (23-25 травня 2013 р.). – Суми, 2013 . – С.181-185. 9.Мельник А.А. Регіональні особливості параметрів гідрографів паводків. / А.А. Мельник, В.Г. Явкін. // Проблеми гідрології, гідрохімії, гідро екології. Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20-22 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ, 2014. – С. 351-354. 10.Березка І.С. Чинники ризику в туризмі та їх вплив на прийняття рішень в екстремальних ситуаціях. / І.С. Березка, А.І. Березка. // Природничі читання. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Чернівці, 14-17 травня 2015 р.). – Чернівці, 2015. – С. 209-211. 11.Сухий П.О. Вплив господарської діяльності на екологічний стан території Українського Предкарпаття. / П.О. Сухий, І.С. Березка, М.-Т.М. Атаманюк // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 21-23 травня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С. 127-129. 12.Дутчак С.В. Ландшафтні комплекси зони Дністровського водосховища – як середовище туристсько-рекреаційної діяльності. / С.В. Дутчак, М.В. Дутчак //Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С.64-65 13.Березка І.С. Антропогенна складова в прояві катастрофічності паводку (на прикладі басейну р. Сірет). / І.С. Березка, В.Г. Явкін, А.А. Мельник // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 186-188. 14.Білокриницький С.М. Оцінка можливості створення топографічних карт і планів на території вінницької області. / С.М. Білокриницький // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 188-190. 15.Гуцул Т.В. Можливість застосування геоінформаційних технологій в реалізації мультиагенного методу планування доріг. / Т.В. Гуцул // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 190-191. 16.Дарчук К.В. ГІС-моделювання землекористування території Закарпатської області засобами ArcGis. / К.В. Дарчук, Я.В. Смірнов, В.І. Сабадаш // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 191-192. 17.Мельник А.А. Узагальнення максимальних витрат води в басейні р. Сірет. / А.А. Мельник, В.Г.  Явкін, І.С. Березка // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 192-195 18.Ранський М.П.  Використання сучасних GPS-технологій для топо-геодезичногозабезпечення території Чернівецької області. / М.П. Ранський, М.М. Лупол // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 195-196 19.Скрипник Я.П.  З досвіду геоінформаційного забезпечення землекористування на територіях локально-регіонального рівня. / Я.П. Скрипник, П. Єременко // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 199-200 20.Сухий П.О. Екодіагностика земельного фонду території фізико-географічних районів Українського Передкарпаття. / П.О. Сухий, М.-Т.М. Атаманюк, К.В. Дарчук // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 200-202 21.Сухий П.О. Сучасна сільськогосподарська освоєність території фізико-географічних районів Прут-Дністерського межиріччя Чернівецької області. / П.О. Сухий, А. Морозов // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 202-203 22.Гуцул Т. можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення території України. / Т. Гуцул // Збірник тез доповідей (27-29 жовтня 2016 р.). – Київ : Київський національний університет будівництва і архітектури, 2016. – С.20-23 23.Березка І.С. Чинники формування мікроформ рельєфу в басейні верхнього Сірету. / І.С. Березка, А.А. Мельник. //  Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнародної конференції (26-28 вересня 2018). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2018. – С. 51-53. 24.Дутчак С.В. Вплив Дністровського водосховища на мікроклімат прилягаючих територій. / С.В. Дутчак. М.В. Дутчак //  Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнародної конференції (26-28 вересня 2018). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2018. – С. 67-68 25.Дутчак С.В. Кліматичні умови як основа розвитку туристсько-рекреаційної діяльності середнього Придністер’я. / С.В. Дутчак. М.В. Дутчак //  Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнародної конференції (26-28 вересня 2018). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2018. – С. 68-70 26.Березка І.С. Проблеми водоутворення на схилі в розрахунках максимального стоку. / І.С. Березка, Явкін В.Г., Мельник А.А. //  Природа для води : Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої всесвітньому дню водних ресурсів (22 березня 2018). – Київ :  2018. – С. 40-41 27.Мельник А.А. Нормований режим вологи грунту Карпато-Поділля / В.Г.Явкін, А.А. Мельник // Вода для всіх: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р.). – Київ: 2019. – С.154-156. 28.Мельник А.А.Оцінка впливу господарської перетвореності басейнів на стік Карпато-Подільських приток Дністра за допомогою статистичних методів / А.А. Мельник, В.Г.Явкін // Вода для всіх: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р.). – Київ: 2019. – С.168-170.
Всеукраїнські конференції
1.Сухий П. О.  Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України. / П.О.  Сухий, В. І. Сабадаш, Л.М. Крупела, Я.В. Смірнов / / Часопис картографії : збірник наукових праць. – К. : КНУ ім.. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 15. Частина 1. – С. 37-47 2.Гуцул Т. Геоінформаційна мультиагентна оптимізація планування потоків дорожньої мережі : особливості мурашиного алгоритму / Т. Гуцул // Молоді науковці – географічній науці : Збірник наукових праць ХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів аспірантів та молодих вчених. – К. : Прінт Сервіс, 2016. Випуск ХІІ. – С. 47-50 3.Гуцул Т.В. Оцінка точності та відповідності результатів цифрового моделювання на основі даних SRTM (на прикладі території Чернівецької області). / Т.В. Гуцул  // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (3-5 жовтня 2019). – Львів : 2019. – С. 93-96. 4.Дарчук К.В. Виявлення сучасних тенденцій антропогенної трансформації природних ландшафтів засобами ГІС. / К.В. Дарчук  // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (3-5 жовтня 2019). – Львів : 2019. – С. 97-100.
Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції (вказати наукового керівника)
Олеся Бойчук. Прикладні аспекти проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомості (на прикладі житлового масиву м. Чернівці). Наук. керівник – асист. Дарчук К.В. Христина Вервега. Оцінка топографо-геодезичного забезпечення території Надвірнянського району способом гексагонів. Наук. керівник – асист. Гуцул Т.В. Діана Іскрицька. Бертниківське родовище цементної сировини Наук. керівник – проф. Сухий П.О. Тетяна Клімова. Проблематика створення земельно-ресурсних атласів за допомогою ГІС-технологій (на прикладі Черкаської області). Наук. керівник – асист. Дарчук К.В. Вікторія Кролікова. Сучасні гаджети й девайси як технологічні засоби обробки геоданих та вирішення прикладних завдань у сфері геодезії, картографії та землеустрою. Наук. керівник – асист. Гуцул Т.В. Іван Лодба. Особливості актуалізації даних веб-картографування геопорталу OpenStreetMap для території Чагорської ОТГ. Наук. керівник – асист. Мельник А.А. Аліна Нестерюк. Аналіз нормативно-грошової оцінки населених пунктів (на прикладі с.Сергії Путильського району Чернівецької області). Наук. керівник – проф. Сухий П.О Ірина Сакаль. Особливості здійснення топографічних знімань при спелеологічних дослідженнях. Наук. керівник – асист. Дарчук К.В. Юлія Сендзік. Аналіз проблем картографічного забезпечення сільських територій для потреб процесу децентралізації. Наук. керівник – доц. Дутчак С.В. Володимир Третяк. Розробка програми складання web-атласу на територію Чернівецької області. Наук. керівник – асист. Дарчук К.В. Мар᾽яна Федащук. Особливості планування топографо-геодезичних вишукувань з використанням ЦММ на території Рахівського району. Наук. керівник – асист. Гуцул Т.В.