Публікації

Професорсько-викладацький склад кафедри, окрім викладацької діяльності, здійснює науково-дослідну роботу, результати якої публікують у закордоних та вітчизняних періодичних виданнях

Список видань

Монографії
1. Явкін В.Г., Мельник А.А. Функціонування річково-басейнових систем під впливом природокористування: монографія. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 232 с. 2. Земельні ресурси Українського Передкарпаття : монографія /П.О. Сухий, М.-Т. М. Атаманюк. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 256 с. https://drive.google.com/file/d/1i1pU4phGPe8q8rZ-ay75MYUGyvBficSf/view?usp=sharin 3. Явкін В.Г., Мельник А.А. Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020.  224 с. 4. Кілінська К.Й., Костащук В.І. Мінерально-сировинні ресурси: сучасний стан та перспективи використання: монографія / Клавдія Кілінська, Володимир Костащук. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 184 с. https://drive.google.com/file/d/1ph_DxwdvKWr6nuaxjB1g9URT7WMej03-/view?usp=sharing 5. Сухий П.О., Сабадаш В.І., Дарчук К.В. Супутникова геодезія. Навчально-методичний посібник. Чернівці. Чернівецький нац. Ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 372с. https://drive.google.com/file/d/1oIoinzMhA5tdWpalRX7OEHQgf5YSkK8r/view?usp=sharing 6. Сухий П.О., Березка І.С. Морфометричний аналіз та оцінка антропогенного навантаження басейну річки Сірет. Монографія Чернівці. Чернівецький нац. Ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. С. 97- 100 210 с. 7. Perovych L.,Kereush D.Technology of optimal site selection for Sular PV power plants:Монографія – Lambert Academic Publishing, 2019. -71 с. https://drive.google.com/file/d/1SVno4xXyOds2S1J0fOO67iaSRbI_iFsk/view?usp=sharing 8. Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів. / С.В. Дутчак. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід» , 2014. – 192 с.
Навчальні посібники та конспекти лекцій
1. Крупела Л.М. Геодезія : лабораторний практикум. : у 2-х част. / Л.М. Крупела, К.В. Дарчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Ч.1. – 120 с. 2.Сухий П.О. Територіальне проектування та районне планування : тестові завдання. : у 2-х част. / П.О. Сухий, К.В. Дарчук, Я.В. Смірнов. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Ч.1. – 80 с. 3.Сухий П.О. Територіальне проектування та районне планування : тестові завдання. : у 2-х част. / П.О. Сухий, К.В. Дарчук, Т.В. Гуцул. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Ч.2. – 52 с. 4.Сухий П.О. Земельні ресурси та розвиток агробізнесу : тестові завдання. : у 2-х част. / П.О. Сухий, К.В. Дарчук, Я.В. Смірнов. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Ч.1. – 80 с. 5.Сухий П.О. Земельні ресурси та розвиток агробізнесу : тестові завдання. : у 2-х част. / П.О. Сухий, А.А. Мельник, К.В. Дарчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Ч.2. – 80 с. 6.Сухий П.О. Земельні ресурси та розвиток агробізнесу : тестові завдання. / П.О. Сухий, М.-Т.М. Атаманюк, А.А. Мельник, К.В. Дарчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 144 с. 7.Ранський М.П. Курс інженерної геодезії : навч. посіб. / М.П. Ранський, М.М. Лупол. – Чернівці :Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 156 с. 8.Березка І.С. Дистанційне зондування : консп. лекцій / І.С. Березка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с. 9. Березка І.С. Аерокосмічні методи дослідження : тестові завдання./ І.С. Березка.– Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 32 с. 10.Білокриницький С.М.  Геодезична астрономія : навчальний посібник. / С.М. Білокриницький С.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 96 с. 11.Сухий П.О. Електронні геодезичні прилади та GPS-технології : навчальний посібник. / П.О. Сухий, В.І. Сабадаш, Я.В. Смірнов. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015.– 336 с.(гриф ЧНУ) 12.Сухий П.О. Інформаційні технології в менеджменті землеустрою : навчальний посібник. / П.О. Сухий, Т.В. Гуцул. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015.– 200 с. .(гриф ЧНУ) 13.Дарчук К.В. Топографія з основами геодезії : навч. посібник. / уклад. : К.В. Дарчук, А.А. Мельник. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2016. – 148 с. 14.Дарчук К.В. Матеріали навчальної практики з геодезії : навч. посібник : у 2-хчастинах . Ч 1 / К.В. Дарчук, Я.В. Смірнов, Т.В. Гуцул. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 64 с. 15.Ранський М.П. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання : навчальний посібник. / М.П. Ранський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016- 88с. 16.Ранський М.П. Інженерна геодезія : тестові завдання / Укл. М.П. Ранський. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т., 2015. – 52 с.   17. Сухий П.О., Лупол М.М. Словник-довідник: агробізнес та земельні ресурси / навчальний посібник. / П.О. Сухий, М.М. Лупол – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018.– 150 с. 18.Геодезія та землеустрій. Програмні та методичні матеріали [за ред. П.О. Сухого, С.М. Білокриницького, К.В. Дарчука]. –  Чернівці : ЧНУ, 2019. – 552 с. 19.Сухий П.О.  Географія : регіони та країни : тестові завдання. / уклад. :П.О. Сухий, А.А. Мельник, М.О. Ячнюк, А.Г. Тюфтій. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 96 с. 20.Сухий П.О.  Супутникова геодезія : навчально-методичний посібник. / :П.О. Сухий, В.І. Сабадаш, К.В. Дарчук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 380 с. 21. Перович Л.,Перович І., Сай В. Кадастр територій : підручник /Л.Перович, І. Перович, В. Сай:Видавництво Львівської політехніки, – 2019. -242с. 22. Сухий П. О., Сабадаш В. І., Дарчук К. В. Супутникова геодезія : навч.-метод. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. 372 с. 23. П.О. Сухий, М.П. Ранський Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання (теорія та практика) : навчально-методичний посібник./ П.О. Сухий, М.П. Ранський. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 104 с. 24. Sukhyj P. O., Darchuk K. V. Scientific and methodological principles of research of land resources of Ukraine. Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences : Collective monograph. Vol.3. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 309-326. (https://doi.org/10.30525/978-9934-26-086-5-49) 25. Сухий П.О., Мельник А.А., Дарчук К.В. Інформаційні технології в менеджменті землеустрою : тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 104 с. 26. Сухий П.О., Сабадаш В.І., Смірнов Я.В., Дарчук К.В. Сучасні електронні геодезичні прилади: практикум. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. 280 с. 27. Перович Л.М., Смирнова С.М. Методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової роботи з землевпорядних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 14 С. 28. Перович Л.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Вища геодезія» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій галузі знань: 19 «Архітектура та будівництво» » Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили,2021.–19с. 29. Перович Л.М., Мась А.Ю. Методичні вказівки організації та методики виконання міждисциплінарної курсової роботи з землевпорядного проектування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 33 с. 30. Безуглий В.В. Костащук І.І., Яворська В.В. Географія всесвітньої спадщини (туристичні атракції). – Дніпро: ЛІРА, 2021. 528 с. 31. Білокриницький С.М. Геодезія: тестові завдання : навчальний. посібник. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 156 с. 32. Мельник А.А. Математична обробка геодезичних вимірів: навч. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 120 с. 33. Сухий П.О., Білокриницький С.М. Сабадаш В.І. Проектування доріг місцевого значення : тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 52 с. 34. Сухий П. О., Ранський М. П., Дарчук К. В. Геодезичні роботи в землеустрої : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 92 с 35. Сухий П.О., Дарчук К.В., Мельник А.А., Сабадаш В.І. Територіальне проектування та районне планування : тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 124 с. 36. Сухий П.О., Дарчук К.В., Мельник А.А., Сабадаш В.І. Основи територіального проектування та районного планування територій населених пунктів : тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 80 с. 37. Перович Л.М. Кадастр при плануванні геопросторовиго розвитку територій. Навчальний посібник / За ред. Перович Л.М., Перович І.Л., Язлюк Б.О., Белінська С.М., Бутов А.М. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2022. – 164 с. 38. Перович Л.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІКИ до виконання практичних робіт з дисципліни «Водний кадастр» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій галузі знань: 19 «Архітектура та будівництво» Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. – 54 С. 39. Білокриницький С.М. Геодезична астрономія : навчальний посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 208 с. 40. Сухий П.О., Дарчук К.В. Асистентська практика : метод. реком. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. 48с. 41. Сухий П.О. Словник-довідник: агробізнес та земельні ресурси. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. 280с. 42. Сухий П.О., Сендзік Ю.І., Брик С.Д. Картографія : тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. 132 с. 43. Сухий П.О., Ранський М.П., Сендзік Ю.І. Сабадаш В.І. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання (лабораторний практикум) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. 156 с. 44. Сухий П.О., Сабадаш В.І., Сендзік Ю.І. Цивільний захист та охорона праці в галузі (геодезія та землеустрій) : лекції та програмні матеріали. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. 200 с.
Рейтингові закордонні статті
1.Мельник А.А. Современные тенденции изменения стока притоков Среднего Днестра / М.В. Цепенда, Н.М. Цепенда, А.А. Мельник // Научный журнал: География и природные ресурсы. ─ Иркутск. 2015. – С. 197-205. (SCOPUS)  http://www.izdatgeo.ru/journal.php?action=output_more&id=3&lang_num=1&year=2015&issue=2&page=197 2.Hutsul, T.; Smirnov, Ya.; 2017. Comparative accuracy assessment of global DTM and DTM generated from Soviet Topographic Maps for the purposes of road planing, Geodesy and Cartography (43)4-6 http://dx.doi.org/10.3846/20296991.2017.1412638 3. Perovych L. Modeling the Processes of Land Resources Administration. / I.Perovych, L. Perovych, O. Ludchak// Geodesy and Cartography. – 2018. – Vol. 67, №.2.(Web.ofScience) 4. To determination of theheights on geodynamic and echnogenic polygons / I. Perovych, L. Perovych, O. Ludchak // GeodesyandCartography. – 2018. – Vol. 44, іss.2( Scopus) 5. Perovych L.On the reduction of geodetic and gravimetric measurements jn technogenic and geodynamic polygons/ L.Perovych, I.Perovych, V. Gorlachuk // Geodesy and Cartography.- 2020. – Vol.69,No1, pp. 65-72 ( Web of Science). 6. Myroslav D. Zayachuk, Ivan I. Kostashchuk, Kostiantyn V. Darchuk, Yurii O. Bilous. Geoinformation technologies as a basis for research of the optimal location of general secondary education institutions (on the example of Chernivtsi city territorial community). Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol. 30 №2. 2021. P.389-401. (https://doi.org/10.15421/112135). 7. Darchuk, K.; Sukhyj, P.; Kostaschuk, I.; Вilokrynitskiy, S.; and Sabadash, V. (2021) Obtaining Photogrammetric Data by Using Non-Professional UAVs. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11 (2), 232-245. (https://doi.org/10.48047/rigeo.11.02.20) 8. K. Kilinska, V. Yavorska, M. Zayachuk, P. Sukhy Methodical approaches to recreational and tourist cycles – fundamentals of recreational and tourist nature management. Journal of Education, Health and Sport. 2021:11(06): 259-267. elSSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS/2021.11.06.028 https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2021.11.06.028 https://zenodo.org/record/5484393 9. Yuriy YUSHCHENKO, Mykola PASICHNYK, Kostiantyn DARCHUK, Ivan KOSTASHCHUK, Oleksandr ZAKREVSKYI. Contemporary Geoinformation Technologies in Postmodern Education of Geographers, Hydrometeorologists, Land Surveyors. Contemporary Geoinformation Technologies in Postmodern Education. 022, Volume 13, Issue 2, pages: 409-429. (https://doi.org/10.18662/po/13.2/462) 10. L.Perovych Accuracy of Determining Ecologically Safe Territories in the Zones of Electromagnetic Fields Caused by Radio-Television Antennas and Cellular Communications/ I.Perovych, O.Lazarieva//Grassroots Journal of Natural Resources. -2022. Vol.5.No 1,pp.40-46.(Web of Science); 11. Yushchenko Yu.S., Pasichnyk M.D., Darchuk K.V. Kostashchuk I.I., Zakrevskyi O.V. Contemporary Geoinformation Technologies in Postmodern Education of Geographers, Hydrometeorologists, Land Surveyors. Postmodern Openings. Vol. 13, Issue 2. 2022. P.409-429. https://doi.org/10.18662/po/13.2/462 ISSN: 2068-0236, e-ISSN: 2069-9387
Інші закордонні (нерейтингові)статті
1.Smirnov Ya. Methodological Peculiarities of Land Resources Mapping of Ukraine on the basis of Statistical Data / Ya. Smirnov // The Advanced Science journal. – Vol. 2013. – Issue 12. – P. 51–53. 2.Мельник А.А. Нормирование расчетных характеристик дождевых паводков Карпато-Подольского региона / А. А. Мельник, Е. Д. Гопченко, В. Г. Явкин, // Начно-практический журнал: Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. № 5/6. – Москва: Научные технологии, 2014. – С. 50-54. http://www.nauteh-journal.ru/index.php/—-etn14-05/1223-a 3.Мельник А.А. Ветви спада гидрографов паводков как показатели антропогенизации речных бассейнов (Карпато-Подольские притоки Днестра) / А. А. Мельник, В. Г. Явкин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. – 2014. – № 3. – С. 95-108. https://cyberleninka.ru/article/n/vetvi-spada-gidrografov-pavodkov-kak-pokazateli-antropogenizatsii-rechnyh-basseynov-karpato-podolskie-pritoki-dnestra/viewer 4.П.А. Сухой, А.В. Морозов. Т.-М.Н. Атаманюк Экологическая оценка агроландшафтных систем на региональном уровне / Вестник Тюменского государственного университета Экология и природопользование. 2015. –Том 1 №4(4)  С.6-14. https://vestnik.utmn.ru/upload/uf/19a/Ecologiya%20i%20prirodopolzovanie_2015_4.pdf 5.Сухой П.А. Экологическая напряженность и агроиспользование ландшафтных систем Прут-Днестровского междуречья Черновицкой области./ П.А. Сухой, А.В. Морозов // Научный журнал :Экологический мониторинг и биоразнообразие. – Ишим. 2015. – С.150-156. 6.Сухой П.А. Географические особенности развития пчеловодства и рынка медоносной продукции /  П.А. Сухой, М.А. Ячнюк // Навуковы часопіс. Магілёӯскі Мерыдыян Том 16, Выпуск 1–2 (33–34), /2016 – С.37-45 http://www.geoversum.by/data_doc/mogilev_meridian/mm2016_1.pdf 7.Сухой П.А. Структурно-функциональный анализ современного землепользования Украинского Прикарпатья /  П.А. Сухой, Я.П. Скрипник, М.-Т.Н. Атаманюк // Навуковы часопіс. Магілёӯскі Мерыдыян Том 18, Выпуск 3–4 (39-40), 2017 – С.60-67 https://docplayer.ru/79892566-Magilyouski-merydyyan-zasnavalnik-gramadskae-ab-yadnanne-belaruskae-geagrafichnae-tavarystva-magilyouski-ablasny-addzel.html
Статті
1.Атаманюк М.-Т.М. Особливості використання земельного фонду Буковинського Передкарпаття. / М.-Т.М. Атаманюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 672-673 : Географія – С. 71-76. 2.Дутчак С.В. Індустріальний туризм: теорія, практика, ресурси та перспективи розвитку на території Чернівецької області. / С.В. Дутчак. // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2013. – Вип. 672-673 : Географія – С. 179-182. 3. Смірнов Я.В. Аналітичний огляд джерел даних ДЗЗ, придатних для картографування земельних ресурсів Чернівецької області. / Я.В. Смірнов //  Вісник львівського університету : збірник наукових праць. Львів : ЛНУ, 2013 . – Вип. 46 : Серія географічна – С.331-338. 4. Сухий П.О. Кліматичні умови як чинник формування гідро мережі та режиму поверхневих вод річок басейну Верхнього Сірету. / П.О Сухий, І.С. Березка //  Вісник львівського університету : збірник наукових праць. Львів : ЛНУ, 2013 . – Вип. 46 : Серія географічна – С.348-355. 5.Сухий П.О. Територіальна диференціація сільськогосподарського землекористування природних районів Передкарпаття. / П.О. Сухий, М.-Т.М. Атаманюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : географія. – Тернопіль : СМП «Тайп». – №1 (випуск 36). – 2014. – С. 210-216. http://geography.tnpu.edu.ua/petro-sukh%d1%83i-maria-tatiana-atamanjuk/ 6.Березка І.С. Зв’язок сучасної структури та перетвореності земельних ресурсів з орографічною будовою Подільської височини (на прикладі Городоцького району Хмельницької області). / І.С. Березка. //  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 696 : Географія – С. 5-7. 7.Скрипник Я.П. Аспекти розробки використання ГІСППР у землеустрої територіальної Нижньостановецької сільської ради. / Я.П. Скрипник, М.Т.М. Атаманюк, Т.В. Гуцул. //  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 696 : Географія – С. 61-69. 8.Дарчук К.В. Сучасний стан використання забудованих земель Івано-Франківської області. / К.В. Дарчук. //  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 696 : Географія – С. 86-91. 9.Смірнов Я.В. Особливості обробки супутникових знімків Landsat  з метою їх використання у картографуванні земельних ресурсів Чернівецької області. / Я.В. Смірнов. //  Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 696 : Географія – С. 127-129. 10.Березка І.С. Використання індикаційних методів у дослідженнях антропогенізованих басейнових систем річки Сірет / І.С. Березка // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун – ту. Серія : географія. – № 1 (вип.34) – Тернопіль : СМП «Тайп». – 2013. – С.51-57. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9668937:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80./2013/1 11.Білокриницький С.М. Геодезичне забезпечення Вінницької області. / С.М. Білокриницький // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 744-745 : Географія – С. 97-101. https://drive.google.com/file/d/1jgCxZGdtLpNBfwyo6eafAsF9g-3OleBb/view 12.Сухий П.О. Сучасні структура використання земельного фонду долини річки Прут в межах адміністративних районів Чернівецької області. / П.О. Сухий, І.С. Березка, М.М. Лупол // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 744-745 : Географія – С. 177-182. https://drive.google.com/file/d/1jgCxZGdtLpNBfwyo6eafAsF9g-3OleBb/view 13.Березка І.С. Формування бази даних регіональної екомережі (на прикладі Заставнівського району Чернівецької області). / І.С. Березка, М.М. Лупол, М. Мошенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 762-763 : Географія – С. 5-9. https://drive.google.com/file/d/1_MM-qkgBM55kTbMaQDzrdgqeGQHK2ox2/view 14.Білокриницький С.М. До питання геодезичного забезпечення території Вінницької області. / С.М. Білокриницький // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 762-763 : Географія – С. 107-109. https://drive.google.com/file/d/1_MM-qkgBM55kTbMaQDzrdgqeGQHK2ox2/view 15.Гуцул Т. Огляд існуючих методів мультиагентної оптимізації. / Т. Гуцул//Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 60. – С.99-105 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201660.pdf 16.Гуцул Т. В. Тенденції використання сучасних засобів ГІС та САПР у проектуванні доріг / Т. В. Гуцул // Вісник геодезії та картографії. – 2015. – № 5-6. – С. 57-61. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vgtk_2015_5-6_12 17.Гуцул Т. Мультиагентна оптимізація планування потоків дорожньої мережі: особливості мурашиного алгоритму //Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 62 у двох частинах. – С.179-185 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/62a.pdf 18.Сухий П.О. Продовольча незалежність як індикатор оцінка стану продовольчої безпеки України /  П.О. Сухий, А.Г. Тюфтій, М.О. Ячнюк // Часопис соціально-економічної географії , Випуск 21(2), /2016 – С.53-60 file:///C:/Users/ANTON/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.255/8.pdf 19.П.О.  Сухий, В. І. Сабадаш, Л.М. Крупела, Я.В. Смірнов Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України. / Часопис картографії : збірник наукових праць. 2016. – Вип. 15. Частина 1. – С. 37-47 http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/chk/chk_2016_15_01.pdf 20.Дарчук К.В. Земельно-ресурсне районування території Івано-Франківської області./ К.В. Дарчук. Я.В. Смірнов  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2018. – Вип. 795 : Географія – С. 68-74. https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view 21.Білокриницький С.М. Перспективи розвитку геодезії. // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2018. – Вип. 795 : Географія – С. 82-85 https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view 22.Березка І.С. Розрахунок модулів максимального стоку води малої ймовірності перевищення при недостатності даних гідрометричних спостережень./ І.С. Березка, А.А. Мельник, В.Г. Явкін  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2018. – Вип. 795 : Географія – С. 109-114   https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view 23.Скрипник Я.П. Геопортал «Вижницький НПП»: Проектування, функціональні можливості./ Я.П. Скрипник, Д. Проданюк  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2018. – Вип. 795 : Географія – С. 159-165 https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view 24.Т.В. Гуцул, “Прикладні аспекти програмно-апаратної реалізації методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі”, Інженерна геодезія, № 65, с. 114-125, 2018. http://geojournal.xyz/documents/65_journal.pdf 25.Т.В. Гуцул, та О.В. Писаренок, “Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення для потреб дорожньої галузі”, Інженерна геодезія, № 64, с. 77-88, 2017. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QbAbIsYjiVAJ:nbuv.gov.ua/j-pdf/Ig_2017_64_9.pdf+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua 26.Т.В. Гуцул, “Аналіз продуктивності та особливих умов функціонування методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі”, Містобудування та територіальне планування, № 68, с.57-65, 2018. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201868.pdf 27.P.Sykhyy, M.-T. Atamaniuk Eco-diagnostics of land stock within the territory of Ukrainian Peredkarpattia. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ 2018. Вип. 803 : Географія. С. 5-9 https://drive.google.com/file/d/151h4zEFRl6mT6Pc_WsIN2FVTJiT9IOjL/view 28. Перович Л., Пересоляк Р.Мова розмітки кадастрових файлів обміну UCML. /Л. Перович, Р. Пересоляк //Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – Вип. 1 (35). –2018. 29. Перович Л., Лудчак О. Є.,Гулько Л. Аналіз світового досвіду використання методів космічного знімання для моніторингу земель сільськогосподарського призначення. /Л.Перович, О. Є. Лудчак, О. Р.Гулько //Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. Вип. 1 (35). 2018. 30.Білокриницький С.М. Видатні постаті геодезії і картографії (В.В. Вітковський)./ С.М. Білокриницький  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2019. – Вип. 808 : Географія – С. 129-133. http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/22 31.Сухий П.О. Екологічні проблеми галузі садівництва у чернівецькій області. / П.О. Сухий, К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк, І.С. Березка  // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2019. – Вип. 808 : Географія – С. 47-54. https://docplayer.ru/79892566-Magilyouski-merydyyan-zasnavalnik-gramadskae-ab-yadnanne-belaruskae-geagrafichnae-tavarystva-magilyouski-ablasny-addzel.html 32.A. Melnik, I. Berezka, V. Yavkin Estimation of maximum water flow in case of insufficient data of hydrometric observations on the example of the Siret river basin Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ 2019. –Вип. 814: Географія –С. 4-8. http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/24/20 33.К.В Дарчук. Геоінформаційний аналіз використання земельних ресурсів курортного комплексу «Буковель» і прилеглих територій. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ 2019. – Вип. 814 : Географія – 108 http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/39 34. Сухий П.О. Кілінська К.Й., Андрусяк Н.С., Березка І.С. Екологічні проблеми галузі садівництва у Чернівецькій області. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Географія. Чернівці , 2019. Вип. 808. С. 47-54. 35. Мельник А.А. Моніторинг горизонтальних зміщень русла річки Прут з використанням геоінформаційних технологій. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ 2020. Вип. 824 : Географія С. 9-14. 36. Перович Л.Репрезентативність визначення індексу природної родючості грунту/ Перович Л.Л., Мартинюк Т. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. Вип. 1 (41). 2021. 37. Kostaschuk І.І., Bilous Yu.O., Yachnyuk M.O. Depression of administrative-territorial units of Chernivtsi oblast: social-geographical assessment. Journal of Education, Health and Sport. 2021. Vol.11. №05. P. 303-318. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.05.032 ISSN: 2391-8306 38. Kostashchuk I.I., Kolosivskiy N.I. Social infrastructure of Chernivtsi oblast: socio-geographical assessment. Journal of Education, Health and Sport. 2021. Vol. 11, №10. P. 399-410. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.10.037 ISSN: 2391-8306 39.Zayachuk M.D., Kostashchuk I.I., Darchuk K.V., Bilous Yu.O. Geoinformation technologies as a basis for research of the optimal location of general secondary education institutions (on the example of Chernivtsi city territorial community). Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol. 30 №2. 2021. P.389-401. (https://doi.org/10.15421/112135) ISSN 2617-2909 (print), ISSN 2617-2119 40. Мельник А.А., Ячнюк М.О. Застосування геоінформаційних технологій для спостереження за лісовим покривом. Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць. Серія: Географічні науки. 2022. Вип. 16. С. 32-39 41. Мельник А.А., Ячнюк М.О. Використання ГІС при дослідженні горизонтальних зміщень русла річки Сірет. Географія та туризм: науковий журнал. Ред. кол.: Запотоцький С.П. та ін. К.: Альфа-ПІК, 2022. Вип. 67. С. 47-53. 42. Тревого І., Сухий П., Білокриницький С., Дарчук К. Геодезичне забезпечення території Чернівецької області (історія, сучасний стан). Збірник наукових праць УТГТ “Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва”. Львів, 2022. № . С.45-50 43. Білокриницький С., Дарчук К., Степанченко А. Геодезичне забезпечення Тернопільської області. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 838. Географія. 2022. С. 5-12 DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-1-43-41-47 44. Kilinska K. Y., Zaiachuk M. D., Suhy P. O., Bryk S. D., Atamaniuk Y. D., Smyk O. S. Tourism and farming in the polonynas of the Carpathian region of Ukraine (on the example of Chernivtsi Oblast) // Journal of Geology, Geography and Geoecology.- Volume 31 (2), 2022, 311–320. DOI https://doi.org/10.15421/112229 45. Костащук В.І. Оцінка структури та тенденції зайнятості населення України в умовах трансформаційних змін / В.І. Костащук, В.Н. Підгірна, О.М. Данілова // Економіка та суспільство. Електронний журнал. Випуск №40. – 2022. Режим доступу https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1493 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-61 46. Костащук В.І. Соціально-економічні передумови формування конкурентних переваг розвитку міжнародного туризму в регіоні (на прикладі Одеської області) / Костащук В.І., Смик О.С. // Молодий вчений. № 12 (112) грудень 2022 р. – С.92-99 Index Copernicus.https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox?projector=1 47. Костащук В.І. Транспортно-географічне положення рекреаційно-туристичних центрів як чинник розвитку туризму в регіоні (на прикладі Чернівецької області)/ В.І. Костащук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2022.- Том. 839 : Географія.С.58-68 Index Copernicus http://geochnu.top/index.php/journal/article/view/132 48. Kostashchuk I.I., Bilous Yu.O., Verbishchuk B.T. Role of the settlement network in the formation of territorial communities in the Кolomyia district of the Іvano-frankivsk oblast. Journal of Education, Health and Sport. 2022. Вип. 12 (1). С. 395-407. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/38031 ISSN: 2391-8306. (Index Copernicus) 49. Мельник А.А., Дарчук К.В., Сзкірка Л.П. Використання ГІС-технологій для аналізу геодезичного забезпечення території Дністровського району Чернівецької області. Науковий вісник Чернівецького університету : Географія. Випуск 842, 2023. с. 57-65. 50. Сухий П.О., Тревого І.С., Бурштинська Х.В., Сабадаш В.І., Дарчук К.В. Новації у геодезично-картографічній та земельно-кадастровій діяльності й удосконалення змісту підготовки фахівців з геодезії та землеустрою. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.Випуск І (45), 2023. Видавництво Львівської політехніки, С. 72-81. DOI www.doi.org/10.33841/1819-1339-1-45-72-81
Статті у збірниках наукових праць
1.Сухий П. Територіальна організація і структура харчової промисловості  Західноукраїнського регіону. / П. Сухий, А. Тюфтій // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 299-301. 2.Сухий П. Регіоналні особливості розвитку бджільництва в Україні. / П. Сухий, М. Ячнюк // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 301-304. 3.Березка І. Використання подовжених рядів спостережень для оцінки зміни максимальних 1% витрат води  в басейні річки Сірет. / І. Березка, А. Мельник  // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 7-9. 4.Білокриницький С. Геодезична основа території Вінницької області для створення топографічних карт (планів).  // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 9-11. 5.Сухой П.О. Состояние и проблемы формирования продовольственной безопасности Украины /П.О. Сухой, М.А. Ячнюк //Scientifik letters of academic society of Michal Baludansky. – B. : Аcademic society of Michal Baludansky , 2016. – Р. 150-152
1
Матеріали закордонних конференцій
1.Berezka I.S. The first female climbing Everest: preconditions,motivation and risks. / I.S. Berezka, А.I. Berezka //Natural Science Reading(May 19-22, 2016). – Bratislava: High School of Economics and Management, 2016. – P. 18-22. 2.Smirnov Ya. & others GIS-based approach for identifying territories suitable for ski-resorts development / Ya.Smirnov, K. Darchuk, I. Berezka, F/Melnik // International Geographic Seminar “DIMITRIE CANTEMIR” (21-23 October 2016). – Iasi. – P. 85. 3. Дарчук К. В., Білокриницький С. М. Геоінформаційне моделювання еколого-географічної оцінки земельних ресурсів. Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 16-18 December 2020. C. 333-339 4. Сухий П. О., Тюфтій А. Г. Основні етапи та проблеми розвитку органічного виробництва Світу. The 5th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (December 16-18, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. Р.687-692. https://drive.google.com/file/d/1rsqGPUujmw6aPfZYuLARAnQBy7kPcTl8/view?usp=sharing 5. Дарчук К. В., Білокриницький С. М. Геоінформаційне моделювання еколого-географічної оцінки земельних ресурсів. The 5th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (December 16-18, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. P.333-339. https://drive.google.com/file/d/1rsqGPUujmw6aPfZYuLARAnQBy7kPcTl8/view?usp=sharing 6. Мельник А.А., Дарчук К.В. Просторово-часовий розподіл пунктів ДГМ території Дністровського району Чернівецької області. The 3rd International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (May 22-24, 2023) SPC “Sciconf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. с. 533-537. 7.Дарчук К. В. Проблемні аспекти виявлення академічного плагіату при написанні наукових студентських робіт зі спеціальності 193 «геодезія та землеустрій». Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 24.01 – 04.03.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. 79 с.
Міжнародні українські
1.Сухий П.О. Постать і наукова спадщина  Я.І. Жупанського. / П.О. Сухий, В.О. Джаман, В.П. Круль, В.П. Руденко. // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф.. Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 16-18. 2.Березка І.С. Структура, розподіл і використання забудованих земель Івано-Франківської області. / І.С. Березка, Е.Л. Боднаренко, К.В. Дарчук, Я.В. Смірнов, М.М. Лупол. // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф.. Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 105-107. 3.Скрипник Я.П. Географічне положення, межі та склад території історико-етнографічної області покуття. / Я.П. Скрипник, В.П. Круль. // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф.. Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 134-136. 4.Сухий П.О. Сучасний стан земель лісового призначення території Предкарпаття. / П.О. Сухий, М.-Т.М. Атаманюк. // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф.. Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 191-132. 5.Скрипник Я.П. Наукові і прикладні аспекти розробки обґрунтування геодезичного полігону ЧНУ ім. Ю. Федьковича. / Я.П. Скрипник, Л.М. Крупела, Т.А. Мацієвська. // Географія, картографія, географічна освіта:історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження проф.. Ярослава Жупанського (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 220-221. 6.Березка І.С. Вплив орокліматичних чинників на процеси землекористування в річкових басейнах. // І.С. Березка, К.В. Дарчук, М.М. Лупол. / Матеріали міжнародного симпозіуму (23-25 жовтня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 78-79. 7.Атаманюк М.-Т.М. Особливості рівня екологічної стійкості території Буковинського Передкарпаття. / М.-Т.М. Атаманюк, К.В. Дарчук. // Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених (5-6 грудня 2013 р.). – Харків, 2013. – С. 55-56. 8.Мельник А.А. Вплив господарської перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-подільських приток Дністра. // А.А. Мельник. / Актуальні проблеми дослідження довкілля. Матеріали V Міжнародна наукова конференція (23-25 травня 2013 р.). – Суми, 2013 . – С.181-185. 9.Мельник А.А. Регіональні особливості параметрів гідрографів паводків. / А.А. Мельник, В.Г. Явкін. // Проблеми гідрології, гідрохімії, гідро екології. Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20-22 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ, 2014. – С. 351-354. 10.Березка І.С. Чинники ризику в туризмі та їх вплив на прийняття рішень в екстремальних ситуаціях. / І.С. Березка, А.І. Березка. // Природничі читання. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Чернівці, 14-17 травня 2015 р.). – Чернівці, 2015. – С. 209-211. 11.Сухий П.О. Вплив господарської діяльності на екологічний стан території Українського Предкарпаття. / П.О. Сухий, І.С. Березка, М.-Т.М. Атаманюк // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 21-23 травня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С. 127-129. 12.Дутчак С.В. Ландшафтні комплекси зони Дністровського водосховища – як середовище туристсько-рекреаційної діяльності. / С.В. Дутчак, М.В. Дутчак //Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С.64-65 13.Березка І.С. Антропогенна складова в прояві катастрофічності паводку (на прикладі басейну р. Сірет). / І.С. Березка, В.Г. Явкін, А.А. Мельник // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 186-188. 14.Білокриницький С.М. Оцінка можливості створення топографічних карт і планів на території вінницької області. / С.М. Білокриницький // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 188-190. 15.Гуцул Т.В. Можливість застосування геоінформаційних технологій в реалізації мультиагенного методу планування доріг. / Т.В. Гуцул // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 190-191. 16.Дарчук К.В. ГІС-моделювання землекористування території Закарпатської області засобами ArcGis. / К.В. Дарчук, Я.В. Смірнов, В.І. Сабадаш // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 191-192. 17.Мельник А.А. Узагальнення максимальних витрат води в басейні р. Сірет. / А.А. Мельник, В.Г.  Явкін, І.С. Березка // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 192-195 18.Ранський М.П.  Використання сучасних GPS-технологій для топо-геодезичногозабезпечення території Чернівецької області. / М.П. Ранський, М.М. Лупол // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 195-196 19.Скрипник Я.П.  З досвіду геоінформаційного забезпечення землекористування на територіях локально-регіонального рівня. / Я.П. Скрипник, П. Єременко // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 199-200 20.Сухий П.О. Екодіагностика земельного фонду території фізико-географічних районів Українського Передкарпаття. / П.О. Сухий, М.-Т.М. Атаманюк, К.В. Дарчук // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 200-202 21.Сухий П.О. Сучасна сільськогосподарська освоєність території фізико-географічних районів Прут-Дністерського межиріччя Чернівецької області. / П.О. Сухий, А. Морозов // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016. – С. 202-203 22.Гуцул Т. можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення території України. / Т. Гуцул // Збірник тез доповідей (27-29 жовтня 2016 р.). – Київ : Київський національний університет будівництва і архітектури, 2016. – С.20-23 23.Березка І.С. Чинники формування мікроформ рельєфу в басейні верхнього Сірету. / І.С. Березка, А.А. Мельник. //  Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнародної конференції (26-28 вересня 2018). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2018. – С. 51-53. 24.Дутчак С.В. Вплив Дністровського водосховища на мікроклімат прилягаючих територій. / С.В. Дутчак. М.В. Дутчак //  Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнародної конференції (26-28 вересня 2018). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2018. – С. 67-68 25.Дутчак С.В. Кліматичні умови як основа розвитку туристсько-рекреаційної діяльності середнього Придністер’я. / С.В. Дутчак. М.В. Дутчак //  Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнародної конференції (26-28 вересня 2018). – Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2018. – С. 68-70 26.Березка І.С. Проблеми водоутворення на схилі в розрахунках максимального стоку. / І.С. Березка, Явкін В.Г., Мельник А.А. //  Природа для води : Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої всесвітньому дню водних ресурсів (22 березня 2018). – Київ :  2018. – С. 40-41 27. Перович Л., Перович І.Л. Стратегія розвитку кадастру України. Нові технології в геодезії,землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 жовтня 2018 р., Ужгород. – 2018. 28. Перович Л., Гулько О.Р. Значення моніторингу у використанні земель. Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні :матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 жовтня 2018 р., Ужгород. –2018. 29.Мельник А.А. Нормований режим вологи грунту Карпато-Поділля / В.Г.Явкін, А.А. Мельник // Вода для всіх: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р.). – Київ: 2019. – С.154-156. 30. Дарчук К. В. Виявлення сучасних тенденцій антропогенної трансформації природних ландшафтів засобами ГІС. Матеріали науково-практичної конференції «Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи» (Львів, 3-5 жовтня 2019 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 97-100. 31.Мельник А.А.Оцінка впливу господарської перетвореності басейнів на стік Карпато-Подільських приток Дністра за допомогою статистичних методів / А.А. Мельник, В.Г.Явкін // Вода для всіх: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р.). – Київ: 2019. – С.168-170. 32. Перович Л., Перович І., Горлачук В. До питання редукції геодезичних та геофі-зичних вимірів. Geoforum' 2019 : 24-та Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 10-12 квітня 2019 р., Львів, Яворів, Брюховичі, Україна. С. 17 – 18. 33. Перович Л.,Пархуць Б., Качмар О., Мартинюк Т. До питання оцінки природноресурсного потенціалу земель. Geoforum' 2019 : 24-та Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 10-12 квітня 2019 р., Львів, Яворів, Брюховичі, Україна. – c. 16 – 17. 34. Мельник А.А. Моніторинг русла річки Прут в межах міста Чернівці засобами Геоінформаційних технологій / Мельник А.А., Сабадаш В.І., Ячнюк М.О. // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», – Чернівці: 2020. – С.245-248. https://drive.google.com/file/d/1Kf7nYZiykm6dbdtlYQhuU1nMciBfxsFS/view?usp=sharing 35. Джаман В.О. Ярослав Жупанський: віхи науково-педагогічної діяльності / Джаман В.О., Заячук М.Д., Круль В.П., Потокій М.В., Сухий П.О. // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», – Чернівці: 2020. – С.21-36. https://drive.google.com/file/d/1hDblxRsa1oXlEVpiKEkSUe1Uto0K847D/view?usp=sharing 36. Сухий П.О. Проблемні аспекти прогнозування розвитку антропогенізованих басейнових систем / Сухий П.О., Березка І.С.// Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», – Чернівці: 2020. – С.148-150. https://drive.google.com/file/d/1mThLXV4qbCLk4G8xCDwbNuhI2_IusD_5/view?usp=sharing 37. Білокриницький С. М. Порівняльний аналіз геодезичного забезпечення території Вінницької області для її картографування / Білокриницький С. М.// Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», – Чернівці: 2020. – С.239-240.https://drive.google.com/file/d/1Pj1TgazGuLkwaPAObZxR-qi_Mj85FWhj/view?usp=sharing 38. Сухий П. О. Аспекти використання ГІС-технологій при організації раціонального використання земельних ресурсів / Сухий П. О., Дарчук К. В.// Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО», – Чернівці: 2020. – С.252-256. https://drive.google.com/file/d/1qB99mC0DWzMer2DIx58SFacx8KFBkZSM/view?usp=sharing 39. Cухий П.О. Атаманюк М.-Т. М. Сучасний стан та рекомендаційні напрямки використання земельного фонду Українського Передкарпаття. Використання традиційних і сучасних технологій у геодезії, картографії, землеустрої та кадастрі : (м. Умань, 28 квітня 2021 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С 32-35. 40. Костащук В.І. Транспортно-географічне положення Чернівецької області як чинник розвитку міжнародного туризму / В.І. Костащук // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практиної інтернет- конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.63-67 41. Костащук В.І. SWOT-аналіз туристичного підприємства, як чинник оптимізації його розвитку (на прикладі КСВ «Буковинська троя») / В.І. Костащук, Ю.Т. Різун // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практиної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.51-54 42. Мельник А.А., Ячнюк М.О. Використання даних ДЗЗ та ГІС-технологій при спостереженні за руслами річок. VIII Міжнародна науково-практична конференція “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION” (м. Харків, 26-28 лютого 2022 р.). Харків: 2022. С. 346-350.
Всеукраїнські конференції
1.Сухий П. О.  Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України. / П.О.  Сухий, В. І. Сабадаш, Л.М. Крупела, Я.В. Смірнов / / Часопис картографії : збірник наукових праць. – К. : КНУ ім.. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 15. Частина 1. – С. 37-47 2.Гуцул Т. Геоінформаційна мультиагентна оптимізація планування потоків дорожньої мережі : особливості мурашиного алгоритму / Т. Гуцул // Молоді науковці – географічній науці : Збірник наукових праць ХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів аспірантів та молодих вчених. – К. : Прінт Сервіс, 2016. Випуск ХІІ. – С. 47-50 3.Гуцул Т.В. Оцінка точності та відповідності результатів цифрового моделювання на основі даних SRTM (на прикладі території Чернівецької області). / Т.В. Гуцул  // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (3-5 жовтня 2019). – Львів : 2019. – С. 93-96. 4.Дарчук К.В. Виявлення сучасних тенденцій антропогенної трансформації природних ландшафтів засобами ГІС. / К.В. Дарчук  // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (3-5 жовтня 2019). – Львів : 2019. – С. 97-100. 5. Perovych L., Perovych I., Gorlachuk V., Muzyka N. M. Reliability of determining the risks in land evaluation. Ринок землі: реалії та очі-кування: Матеріали всеук-раїнської науково-практичної інтернет-конференції (Житомир 25-28 травня 2020). – 2020. – C. 9–16. 6. Мельник А.А., Сухий П.О., Ячнюк М.О. Використання ГІС при моніторингу лісового покриву. Географія та екологія: наука і освіта : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.- практ. конф. (з міжнар. участю), м. Умань, 9-10 чер. 2022 р. Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т педагогіки НАПН України, Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського [та ін.] ; [редкол: Браславська О. В. (відпов. ред.), Денисик Г. І. [та ін.]. Умань : Візаві, 2022. С. 109-112. 7. Сухий П.О., Сендзік Ю.І. Землі особливого призначення як складова формування турисько-рекреаційного потенціалу природно-господарський районів Українського Передкарпаття : туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу територіальних громад : зб. матеріалів 2-ї Всеукраїнської наук. Практичної конференції. Гайворон, 18-19 серпня 2023 р. Умань : Візаві, 2023. С. 226-228
Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції (вказати наукового керівника)
Олеся Бойчук. Прикладні аспекти проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомості (на прикладі житлового масиву м. Чернівці). Наук. керівник – асист. Дарчук К.В. Христина Вервега. Оцінка топографо-геодезичного забезпечення території Надвірнянського району способом гексагонів. Наук. керівник – асист. Гуцул Т.В. Діана Іскрицька. Бертниківське родовище цементної сировини Наук. керівник – проф. Сухий П.О. Тетяна Клімова. Проблематика створення земельно-ресурсних атласів за допомогою ГІС-технологій (на прикладі Черкаської області). Наук. керівник – асист. Дарчук К.В. Вікторія Кролікова. Сучасні гаджети й девайси як технологічні засоби обробки геоданих та вирішення прикладних завдань у сфері геодезії, картографії та землеустрою. Наук. керівник – асист. Гуцул Т.В. Іван Лодба. Особливості актуалізації даних веб-картографування геопорталу OpenStreetMap для території Чагорської ОТГ. Наук. керівник – асист. Мельник А.А. Аліна Нестерюк. Аналіз нормативно-грошової оцінки населених пунктів (на прикладі с.Сергії Путильського району Чернівецької області). Наук. керівник – проф. Сухий П.О Ірина Сакаль. Особливості здійснення топографічних знімань при спелеологічних дослідженнях. Наук. керівник – асист. Дарчук К.В. Юлія Сендзік. Аналіз проблем картографічного забезпечення сільських територій для потреб процесу децентралізації. Наук. керівник – доц. Дутчак С.В. Володимир Третяк. Розробка програми складання web-атласу на територію Чернівецької області. Наук. керівник – асист. Дарчук К.В. Мар᾽яна Федащук. Особливості планування топографо-геодезичних вишукувань з використанням ЦММ на території Рахівського району. Наук. керівник – асист. Гуцул Т.В.