Сучасність

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності “Геодезія та землеустрій”  (спільно із Інститутом біології хімії та біоресурсів), магістрів зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій ”. Починаючи із 2012 року кафедрою акредитовано спеціальність 7.08010101 та 8.08010101  «Геодезія» Галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» з присвоєння випускникам кваліфікації інженер-геодезист та магістр з геодезії. Починаючи з 2016 року кафедра здійснює підготовку випускників зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньою програмою «Геодезія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти

Навчальну та методичну роботу на кафедрі проводять: д. геогр. н., проф. П. О. Сухий, кандидати географічних наук, доценти С. М. Білокриницький, К. В. Дарчук; А. А. Мельник асистент В. І. Сабадаш. Сумісники: д.тех.н. проф. Перович Л.М., д.геогр.н. проф. Костащук І.І., к.геогр.н. доц. Костащук В.І.
Навчальний процес забезпечують завідувач картографо-геодезичною лабораторією М.П. Ранський, старший лаборант картографо-геодезичної лабораторії   Ю.І. Сендзік та старший лаборант (сумісник) Т.В. Долинська

                Наукові напрямки діяльності  кафедри:

  •  методологія і методика моніторингу земель та природних ресурсів, геодезичні, геоекологічні, ландшафтні та ін. види моніторингу земель та пов’язаних із ними природних ресурсів і техногенних процесів;
  • системне моделювання землекористувань і комплексна організація територій;
  • оптимізація топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастрових та моніторингових робіт із застосуванням ГІС-технологій;
  • оцінка містобудівної та споживчої якості земель населених пунктів, кадастрового, економіко-планувального, функціонального, історико-культурного, екологічного, ландшафтного та ін. тематичного зонування території;
  • тематичне картографування для геоекологічного моніторингу та паспортизації земель, забудованих територій, інженерних та природних об’єктів; – прогнозування та планування розвитку територій із врахування регіональних особливостей природних і суспільних потреб.

Стратегія розвитку кафедри на 2022-2027 роки

Стратегія розвитку освітніх програм “Геодезія та землеустрій” та “Геодезія” на 2021-2025 роки

План роботи кафедри на 2020-2021 навчальний рік

Анкета рейтингу кафедри за 2017-2019 роки

Пропозиції кафедри до “Перспективного плану розвитку факультету на 2019-2023 роки”

Склад апеляційної комісії, щодо результатів онлайн-оцінювання

З 15.10.2023 р. по 17.11.2023 р. відбувся комплексний моніторинг якості освітньої діяльності з підготовки фахівців на географічному факультеті, й зокрема на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями (розпорядження №50-р, від29.09.2023 р. В рамках моніторингу, колективом кафедри підготовлено “Звіт Самооцінювання кафедри“.
На завершальному етапі, член моніторингової комісії по нашій кафедрі Макар Віталій Юрійович підготував довідку “Про результати моніторингу кафедри геодезії, картографії та управління територіями щодо провадження діяльності з підготовки фахівців”

Інформація про результати прийому за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП “Геодезія та землеустрій” у 2017-2023 рр.

Інформація2017 р.2018 р.2019 р.2020 р.2021 р.2022 р.2023 р.
1Термін навчання4 роки
2Ліцензійний обсяг65656565454040
3Подано заяв152127101961066067
4Зараховано за державним замовленням1751113151115
5Зараховано на договірних умовах0478384
6Прохідний бал на місця д/з120,768163,404163,649171,401174,163149,8141,8

Інформація про результати прийому за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП “Геодезія” у 2017-2023 рр.

Інформація2017 р.2018 р.2019 р.2020 р.2021 р.2022 р.2023 р.
1Термін навчання1,5 роки
2Ліцензійний обсяг25252525201525
3Подано заяв19151527153224
4Зараховано за державним замовленням23191066
5Зараховано на договірних умовах168950611
6Прохідний бал на місця д/з174,25481578319,7179,3194173