Дарчук Костянтин Вікторович

У 1999 р. закінчив загальноосвітню середню школу №11 м. Чернівці. В 2002 р. закінчив навчання у Чернівецькому професійно-технічному училищі №6. З 2002 р. до 2007 р. навчався на географічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”. З 2006 р. до 2007 р. працював інженерном-землевпорядником у приватному підприємстві “Зембудсервіс”. З 2007 р. до 2009 р. займав посаду асистента кафедри географії України, картографії та геоінформатики Чернівецького національного університету. З вересня 2009 р. по травень 2019 р. працював на посаді асистента кафедри геодезії, картографії та управління територіями. З 11 листопада 2010 р. – аспірант кафедри географї України та регіоналістики Чернівецького національного університету зі спеціальності “11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” та за сумісництвом асистент кафедри геодезії, картографії та управління територіями. 4 листопада 2013 р. захищено кандидатську дисертацію зі спеціальності 11.00.02. Економічна і соціальна географія на тему: “Земельні ресурси Івано-Франківської області: територіальна диференціація, аналіз та напрямки використання”.
Із травня 2019 р. по теперішній час займає посаду доцента кафедри геодезії, картографії та управління територіями, виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з науково-педагогічної роботи.

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано одноосібно та у співавторстві близько 30 наукових і науково-методичних праць, з яких 6 методичні посібники, 20 наукових статей, брав участь у 15 наукових конференціях, семінарах і з’їздах Всеукраїнского та міжнародного рівня.

Детальна інформація: Сurriculum vitae (CV)

Профіль ORCID https://orcid.org/0000-0001-6164-6954

Google Scholar (https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=zbgMI2IAAAAJ)

Читає навчальні дисципліни:  “Дистанційне зондування Землі”, “Геодезичні роботи у землевпорядкуванні”, “Фотограмметрія та дистанційне зондування Землі”, “Технологія і автоматизація результатів топографічних знімань”, “Проблеми прикладної геодезії у природокористуванні”, “ГІС-картографування”. “ГІС в кадастрових системах”.  Є членом Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії та картографії.

Наукові інтереси пов’язані із питаннями геоінформаційного картографування земельних ресурсів України:

Читає навчальні дисципліни:  “Дистанційне зондування Землі”, “Геодезичні роботи у землевпорядкуванні”, “Фотограмметрія та дистанційне зондування Землі”, “Технологія і автоматизація результатів топографічних знімань”, “Проблеми прикладної геодезії у природокористуванні”, “ГІС-картографування”, “ГІС в кадастрових системах”.  Є членом Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії та картографії.

Публікації у виданнях які входять до науково-метричної бази Scopus або Web of Science

1. Myroslav D. Zayachuk, Ivan I. Kostashchuk, Kostiantyn V. Darchuk, Yurii O. Bilous. Geoinformation technologies as a basis for research of the optimal location of general secondary education institutions (on the example of Chernivtsi city territorial community). Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol. 30 №2. 2021. P.389-401. (https://doi.org/10.15421/112135).
2. Darchuk, K.; Sukhyj, P.; Kostaschuk, I.; Вilokrynitskiy, S.; and Sabadash, V. (2021) Obtaining Photogrammetric Data by Using Non-Professional UAVs. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11 (2), 232-245. (https://doi.org/10.48047/rigeo.11.02.20)
3. Yuriy YUSHCHENKO, Mykola PASICHNYK, Kostiantyn DARCHUK, Ivan KOSTASHCHUK, Oleksandr ZAKREVSKYI. Contemporary Geoinformation Technologies in Postmodern Education of Geographers, Hydrometeorologists, Land Surveyors. Contemporary Geoinformation Technologies in Postmodern Education. 022, Volume 13, Issue 2, pages: 409-429. (https://doi.org/10.18662/po/13.2/462)


Тези доповідей на конференціях

1. Атаманюк М.-Т. М., Дарчук К. В. Особливості рівня екологічної стійкості території Буковинського Передкарпаття. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених (Харків, 5-6 грудня 2013 р.). Харків, 2013. С. 55-56.
2. Смірнов Я. В., Дарчук К. В. Роль ГІС-технологій у раціоналізації використання земельних ресурсів. Україна і Світ : суспільно-географічні виміри : збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів, присвяченої 200-літтю від народження Тараса Шевченка (Львів, 26-28 лютого 2014 р.). Львів, 2014. С. 201-205.
3. Боднаренко Е. Л., Дарчук К. В., Березка І. С., Смірнов Я. В., Лупол М. М. Структура, розподіл і використання забудованих земель Івано-Франківської області. Географія, картографія, географічна освіта : історія, методологія, практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народження професора Ярослава Жупанського (Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). Чернівці, 2014. С. 105-107.
4. Березка І. С., Дарчук К. В., Лупол М. М. Вплив орокліматичних чинників на процеси землекористування в річкових басейнах. Рельєф та клімат : матеріали Міжнар. наук. симпоз. (Чернівці, 23-25 жовтня 2014 р.). Чернівці : Технодрук, 2014. С. 78-79.
5. Дарчук К. В., Смірнов Я. В., Сабадаш В. І. ГІС-моделювання землекористування території Закарпатської області засобами ArcGIS. Від географії до географічного українознавства : еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у ЧНУ ім. Ю. Федьковича) : матеріали Міжнар. наук. конференції. (Чернівці, 11-13 жовтня 2016 р.). Чернівці : ЧНУ, 2016. С. 191-192.
6. Дарчук К. В. Виявлення сучасних тенденцій антропогенної трансформації природних ландшафтів засобами ГІС. Матеріали науково-практичної конференції «Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи» (Львів, 3-5 жовтня 2019 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 97-100.
7. Дарчук К. В., Білокриницький С. М. Геоінформаційне моделювання еколого-географічної оцінки земельних ресурсів. Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 16-18 December 2020. C. 333-339
Статті у фахових виданнях

1. Дарчук К. В. Сучасний стан використання забудованих земель Івано-Франківської області. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. Вип. 696 : Географія. С. 86-91.
2. Дарчук К. В. Структурно-функціональний аналіз використання земель водного фонду Івано-Франківської області. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. Вип. 724-725 : Географія. С. 134-137.
3. Дарчук К. В., Смірнов Я. В. Земельно-ресурсне районування території Івано-Франківської області. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. Вип. 795 : Географія. С. 68-75.
4.Дарчук К. В. Геоінформаційний аналіз використання земельних ресурсів курортного комплексу “Буковель” і прилеглих територій. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 814. Географія. 2019. С. 83-87
5. Тревого, І., Сухий, П., Білокриницький, С., Дарчук, К. (2022). Геодезичне забезпечення території Чернівецької області (історія, сучасний стан). Збірник наукових праць УТГТ «Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва», 2022 (1), 41-47. DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-1-43-41-47
6.Білокриницький С., Дарчук К., Степанченко А. Геодезичне забезпечення Тернопільської області. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 838. Географія. 2022. С. 5-12
DOI: https://doi.org/10.31861/geo.2022.838.5-12

Участь у міжнародних конференціях

1. Darchuk K. & others GIS-based approach for identifying territories suitable for ski-resorts development / Ya.Smirnov, K. Darchuk, I. Berezka International Geographic Seminar “DIMITRIE CANTEMIR” (21-23 October 2016). Iasi. P. 85
Монографії

1. Sukhyj P. O., Darchuk K. V. Scientific and methodological principles of research of land resources of Ukraine. Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences : Collective monograph. Vol.3. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 309-326. (https://doi.org/10.30525/978-9934-26-086-5-49)
Посібники

1. Дарчук К. В., Смірнов Я. В., Гуцул Т. В. Матеріали навчальної практики з геодезії: методичний посібник : у 2-х частинах. Ч.1. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 64 с.
2. Дарчук К. В., Мельник А. А. Топографія з основами геодезії : методичний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 152 с.
3. Сухий П. О., Сабадаш В. І., Дарчук К. В. Супутникова геодезія : навч.-метод. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. 372 с.
4. Сухий П. О., Сабадаш В. І., Дарчук К. В. Сучасні
електронні геодезичні прилади
: практикум. Чернівці : Чернівецький
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 288 с
2 квітня 2020 року доц. Дарчук К. В. пройшов курси з “Основ користування MOODLE” в обсязі 3 кредити (90 год)

Посилання на профайл у соцмережі Facebook

Посилання на профайл в соцмережі Instagram