Костащук Володимир Іванович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:

Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації (2020 р.)

Тематика наукових досліджень:

– господарське використання та економічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів;
– розвиток міжнародного туризму;
– ресурсне забезпечення розвитку рекреаційно-туристчиного комплексу

Курси, що читає:

– Економіка і ціноутворення в галузі туризму (обов’язкова навчальна дисципліна);
– Міжнародний туризм (обов’язкова навчальна дисципліна);
– Географія міжнародного туризму (обов’язкова навчальна дисципліна);
– Основи наукових досліджень (вибіркова навчальна дисципліна);
– Районування в туризмі (вибіркова навчальна дисципліна).

Додаткова інформація:

Відповідність освіти та професійні досягнення за ліцензійними вимогами

Профілі у наукометричних базах: ORCIDPublons (Researcher ID), Google ScholarРепозитарій ЧНУ

Сертифікати про проходження вебінарів та тренінгів з метою підвищення кваліфікації, участь у науково-практичних конференціях:

 1. Сертифікат про проходження онлайн курсу “Академії готельного господарства” в рамках проекту “Забезпечення розвитку сталого туризму в Українських Карпатах” 17.11.2021-15.12.2021 року. 1 кредит/ 30 академічних годин
 2. Сертифікат про участь у ІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи” 1 кредит/30 академічних годин.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Монографія Кілінська К.Й., Костащук В.І. Мінерально-сировинні ресурси: сучасний стан та перспективи використання: монографія / Клавдія Кілінська, Володимир Костащук. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 184 с. (ISBN 978-966-423-605-5) >>>
 2. Kilinska K., Yavorska V., Kostashchuk V., Smyk O. Recreational and tourist potential of the transnistrian district of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(03): 283-293. eISSN 2391-8306. DOI >>>
 3. Костащук В.І. Регулярність та інтенсивність туристичних потоків у міжнародному туризмі в період 2005-2018 років (на прикладі Чернівецької області) / В.І. Костащук // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25, вип. 1(36). С. 95- 109 (ISSN 2303-9914)  >>>
 4. Костащук В.І. Характеристика географічних особливостей розвитку ринку туристичних послуг України / В.І. Костащук, В.Н. Підгірна // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. – Одеса,2020. – Вип 42. С. 108-113. (ISSN 2519-2868) >>>
 5. Костащук В.І. Туристична активність населення Чернівецької області за період 2005-2018 років. / В.І. Костащук, Г.Д. Ходан // Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2020.- Вип. 824 : Географія. – С.90-96. (ISSN 2311-9276) >>>
 6. Костащук В.І. Динаміка вікової структури міжнародного туризму в Чернівецькій області протягом 2005-2018 років. / В.І. Костащук, В.Н. Підгірна // Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2020.- Вип. 824 : Географія. – С.84-89. (ISSN 2311-9276) >>>
 7. Костащук В.І. SWOT-аналіз туристичного підприємства, як чинник оптимізації його розвитку (на прикладі КСВ «Буковинська троя») / В.І. Костащук, Ю.Т. Різун // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.51-54 >>>
 8. Костащук В.І. Транспортно-географічне положення Чернівецької області як чинник розвитку міжнародного туризму / В.І. Костащук // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан i перспективи : збірник матеріалів 2-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю географічної освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (Чернівці, 28-29 жовтня 2021 року). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2021. – С.63-67 >>>
 9. Костащук В.І. Річкова мережа Чернівецької області, як чинник розвитку туризму та рекреації /  В.І. Костащук // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Мукачево, 29 жовтня 2021 року) ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. – Мукачево: РВВ МДУ, 2021.– С. 6-9.  >>>
 10. Кілінська К.Й. Сучасні тенденції використання мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької області / К.Й. Кілінська, В.І. Костащук // Історія Української географії всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Тернопіль. – Вип. 22. – 2010. – С. 128-134.
 11. Костащук В.І. Географічні аспекти розвитку іноземного туризму в Чернівецькій області / В.І. Костащук // Часопис соціально-економічної географії. – Харків. – Вип.13 (2). – 2012. – С. 132-135
 12. Костащук В.І. Географічні аспекти розвитку закордонних туристичних потоків Чернівецької області / Костащук В.І. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., – Вип. 672-673: Географія. – 2013.- С. 117-121
 13. Костащук В.І. Сучасний стан міжнародного туризму між Україною та Італією (на прикладі Чернівецької області) / В.І. Костащук // Географія та туризм. – Київ. –Вип.16. 2011. – С. 63-71.
 14. Костащук В.І. Економіка і ціноутворення в галузі туризму: навч. посібник // В.І. Костащук. – Чернівці: – Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 140 с.
 15. Костащук В.І. Основи соціальної географії: навч. посібник / В.І. Костащук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 88 с.
 16. Костащук В.І. Економіка і ціноутворення в галузі туризму: метод. вказівки до виконання практичних робіт / В.І. Костащук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 80 с.
 17. Костащук В.І. Територіальна організація мінерально-сировинного комплексу – основа підвищення ефективності мінерально-сировинного природокористування / В.І. Костащук // Сучасні тенденції наукової парадигми економіко-географічної освіти України. Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Донецьк,
 18. Костащук В.І. Готельна інфраструктура Чернівецької області – основа розвитку туризму / В.І. Костащук // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції перспективи розвитку: Мат-ли І Міжнар. наук. практ. конф. (1-2 листопада 2012 р., м. Черкаси). – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 352-357.
 19. Костащук В.І. Мета відвідування, як прояв мотивації розвитку міжнародного туризму (на прикладі Чернівецької області) / В.І. Костащук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VII міжнародної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 229-233.
 20. Костащук В.І. Географічні аспекти розвитку іноземного туризму в Чернівецькій області / В.І.Костащук // Часопис соціально-економічної географії. – Харків. – Вип.13(2). – 2012. – С.132-135
 21. Костащук В.І. Розвиток міжнародного туризму в Чернівецькій області на початку ХХІ століття / К.Й. Кілінська, В.І. Костащук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2014.- Вип. 724-725 : Географія. – С.153-156.
 22. Костащук В.І. Особливості розвитку закордонного туризму в Чернівецькій області / В.І.Костащук // Географія, каротграфія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю створення кафедри географії України та регіоналістики і 80-річчю з дня народ
 23. Костащук В.І. Розвиток туризму в Чернівецькій області на початку ХХІ століття. / В.І.Костащук // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, переспективи розвитку : матер. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 жовтня 2014 р., м. Черкаси). – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С.127-132
 24. Костащук В.І. Динаміка продуктивності праці в туристичному комплексі Чернівецької області на початку ХХІ століття / В.І. Костащук // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. –
 25. Kostashyk V. Transport as a factor of tourism development/V. Kostashyk// Main Theme of 30th jubilee International Scientific Conference on „Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems – Research-related Issues”. – Cracow-Warsaw, 2014. – P.60
 26. Костащук В.І. Розвиток закордонного туризму в Чернівецькій області на початку ХХІ століття / В.І.Костащук // The International Scientific Association „Scance & Genesis” „Scintific achievements 2015” 20 Februare 2015 in Vinna (Austria), Prage? Chech Republic, 2015, Volume 1, – P. 40-44/
 27. Костащук В.І. SWOT – аналіз перспектив розвитку лікувально-оздоровчого туризму (на прикладі санаторію „Брусниця”) / В.І. Костащук, М.І. Костащук, В.В.Лакуста // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2017.- Вип. 793 : Географія. – С.55-63.
 28. Костащук В.І. Теоретико-методологічні аспекти вивчення диспропорцій в міжнародному туризмі / В.І.Костащук, М.І. Костащук // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 30.
 29. Костащук В. Туристична активність населення Чернівецької області на початку ХХІ століття / В.Костащук //  Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018.  С. 156- 161.

 Додаткова інформація:

      Володимир Іванович Костащук народився 3 листопада 1977 року, в с. Верхні Станівці Кіцманського району Чернівецької області. У 1995 р. поступив на географічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, який закінчив у 2000 р. з відзнакою, здобувши кваліфікацію „магістр географії, викладач”. З 2000 по 2007 рр. працював на посаді асистента кафедри загальноекономічних дисциплін Буковинської державної фінансової академії. З вересня 2007 р. – лаборант кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – Економічна та соціальна географія. Тема дисертаційної роботи „Використання та охорона мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької області: сучасний стан і перспективи”. З 2011 р. працює доцентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування. Основні наукові доробки присвячені вивченню мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької області та їх використанню у рекреаційно-туристичній сфері господарювання.

E_mail: v.kostaschuk@chnu.edu.ua