Мельник Антон Анатолійович

Народився 16 жовтня 1985 р. у смт. Муровані Курилівці Вінницької області. Протягом 2003-2008 рр. навчався в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на кафедрі гідроекології, водопостачання та водовідведення за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” географічного факультету (спеціалізація “Гідроекологія”). У 2008-2009 рр. працював головним державним соціальним інспектором Управління праці та соціального захисту населення Мурованокуриловецької районної державної адміністрації. У 2009-2010 рр. працював на посаді асистента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. З 2010  по 2013 роки – аспірант кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення зі спеціальності 11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. В 2013 р. захистив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на тему “Вплив антропогенної перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-Подільських приток річки Дністер”. Протягом 2013-2017 рр. – старший лаборант кафедри геодезії, картографії та управління територіями. З 2017 р. по 2021 р. завідувач картографо-геодезичною лабораторією кафедри геодезії, картографії та управління територіями, за сумісництвом асистент цієї ж кафедри. З 2021 року доцент кафедри геодезії, каротографії та управління територіями, керівник студентського наукового гуртка “Меридіан“.

Наукові праці присвячені, головним чином, геоінформаційному картографуванню земельних ресурсів, ГІС-технологіям в геодезії та землеустрої, а також дослідженням антропогенних змін річкових басейнів, методичним підходам до оцінки формування параметрів гідрографа стоку під дією фізико-географічних чинників і антропогенних втручань, процесам паводкоутворення.

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано одноосібно та у співавторстві більше 40 науково-методичних праць з яких 2 монографії, 10 навчально-методичних посібників, близько 20 наукових статей у фахових виданнях. Брав участь у наукових і науково-методичних конференціях, семінарах і з’їздах Всеукраїнського та міжнародного рівня. 

Читає курси “Інженерна геодезія”, “Математична обробка геодезичних вимірів”, “Основи геодезії”, “Інтеграція ГІС, ДЗЗ, GNSS при моніторингу геосистем”, “ГІС і математичні методи обробки геоданних”, “ГІС технології в геодезії та землеустрої”, “Технологія інженерно-технічного проектування”.


Є членом Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії та картографії. Був офіційним опонентом по захисту кандидатської дисертації Мудрої К.В. на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.001.22, 14 лютого 2020 р. у Київському н аціональному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ. Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів БМАНУМ у 2020/2021 н.р.(відділення наук про Землю – секції: географія та ландшафтознавство, геологія, геохімія, мінералогія, кліматологія, метеорологія, гідрологія). Член журі конкурсу-захистів наукових робіт слухачів БМАН у 2021/2022 н.р.

Підготував призерку БМАН (регіональний рівень) – Ячнюк Є.М. Наказ Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової     адміністрації  від 14 березня 2022 року № 71. Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково – дослідницьких робіт  учнів – членів Буковинської Малої академії наук учнівської молоді, наукових товариств, об’єднань у 2021/2022 н.р.

Проходив стажування: Чернівецька філія ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” сектор геоінформаційних технологій. м. Чернівці з 15.02.2022 р. по 30.03.2022 р. (наказ від 08.02.2022 р. 34-від). Тема стажування: “Способи цифрового моделювання земної поверхні в ГІС” Обсяг стажування – 180 год. (6 кредитів) Документи: довідка №119 від 4 квітня 2022 р., індивідуальна програма підвищення кваліфікації, звіт про підвищення кваліфікації


[/su_spoiler]

Тези доповідей на конференціях

1. Smirnov Ya. & others GIS-based approach for identifying territories suitable for ski-resorts development / Ya.Smirnov, K. Darchuk, I. Berezka, А. Melnik // International Geographic Seminar “DIMITRIE CANTEMIR” (21-23 October 2016). – Iasi. – P. 85

2. Березка І.С. Явкін В.Г., Мельник А.А. Антропогенна складова в прояві катастрофічності паводку (на прикладі басейну р. Сірет). Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.).  Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016.  С. 186-188.

3.Мельник А.А., Явкін В.Г.  , Березка І.С. Узагальнення максимальних витрат води в басейні р. Сірет. Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчязапочаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнародної наукової конференції (11-13 жовтня 2016 р.). Чернівці : Чернів. Нац.. ун-т, 2016.  С. 192-195

4. Березка І.С., Мельник А.А. Чинники формування мікроформ рельєфу в басейні верхнього Сірету. Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (26-28 вересня 2018). Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2018. С. 51-53

5. Березка І.С., Явкін В.Г., Мельник А.А. Проблеми водоутворення на схилі в розрахунках максимального стоку. Природа для води : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої всесвітньому дню водних ресурсів (22 березня 2018).  Київ: 2018. С. 40-41

6.Явкін В.Г., Мельник А.А. Нормований режим вологи грунту Карпато-Поділля. Вода для всіх: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р.).  Київ: 2019. С.154-156.

7.Мельник А.А., Явкін В.Г. Оцінка впливу господарської перетвореності басейнів на стік Карпато-Подільських приток Дністра за допомогою статистичних методів. Вода для всіх: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів (21 березня 2019 р.).  Київ: 2019.  С.168-170.

8.Мельник А.А., Сабадаш В.І., Ячнюк М.О. Моніторинг русла річки Прут в межах міста Чернівці засобами Геоінформаційних технологій. Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.) Видавничо-поліграфічне підприємство «МІСТО»,  Чернівці: 2020.  С.245-248.

9. Мельник А.А., Ячнюк М.О. Використання даних ДЗЗ та ГІС-технологій при спостереженні за руслами річок. VIII Міжнародна науково-практична конференція “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION” (м. Харків, 26-28 лютого 2022 р.). Харків: 2022. С. 346-350.

10. Мельник А.А., Сухий П.О., Ячнюк М.О.   Використання ГІС при моніторингу лісового покриву. Географія  та  екологія:  наука  і  освіта  :   зб.  матеріалів  ІХ  Всеукр.  наук.-  практ. конф.  (з  міжнар.  участю),  м.  Умань,  9-10  чер.  2022  р.  Уманський  держ.  пед.  ун-т імені  Павла  Тичини,  Ін-т  педагогіки  НАПН  України,  Вінницький  держ.  пед.  ун-т імені  Михайла  Коцюбинського  [та  ін.]  ;  [редкол:  Браславська  О.  В.  (відпов.  ред.), Денисик Г. І. [та ін.].  Умань : Візаві, 2022. С. 109-112. 11. Мельник А.А., Дарчук К.В. Просторово-часовий розподіл пунктів ДГМ території Дністровського району Чернівецької області. The 3rd International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (May 22-24, 2023) SPC “Sciconf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. с. 533-537

11. Мельник А.А., Дарчук К.В. Просторово-часовий розподіл пунктів ДГМ території Дністровського району Чернівецької області. The 3rd International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (May 22-24, 2023) SPC “Sciconf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. с. 533-537.


Статті у фахових виданнях

1. Мельник А.А., Березка І.С., Явкін В.Г. Розрахунок модулів максимального стоку води малої ймовірності перевищення при недостатності даних гідрометричних спостережень. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ, 2018.  Вип.795: Географія  С.109-114. https://drive.google.com/file/d/1SftJciYLOwiY-OIVads8p9sr4nzIxLWV/view

2. Melnik A., Berezka I., Yavkin V. Estimation of maximum water flow in case of insufficient data of hydrometric observations on the example of the Siret river basin. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: ЧНУ, 2019. Вип. 814: Географія С. 4-8. http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/24/20

3. Мельник А.А.. Моніторинг горизонтальних зміщень русла річки Прут з використанням геоінформаційних технологій. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ 2020.  Вип. 824 : Географія  С. 9-14. http://geochnu.top/index.php/climat_geology/article/view/76

4. Мельник А.А., Ячнюк М.О. Застосування геоінформаційних технологій для спостереження за лісовим покривом. Науковий вісник Херсонського державного університету: збірник наукових праць. Серія: Географічні науки. 2022. Вип. 16. С. 32-39 https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/issue/view/16

5. Мельник А.А., Ячнюк М.О. Використання ГІС при дослідженні горизонтальних зміщень русла річки Сірет. Географія та туризм: науковий журнал. Ред. кол.: Запотоцький С.П. та ін.  К.: Альфа-ПІК, 2022.  Вип. 67. С. 47-53. http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=453&Itemid=378&lang=uk

6. Мельник А.А., Дарчук К.В., Сзкірка Л.П. Використання ГІС-технологій для аналізу геодезичного забезпечення території Дністровського району Чернівецької області. Науковий вісник Чернівецького університету : Географія. Випуск 842, 2023. с. 57-65. http://geochnu.top/index.php/journal/article/view/142/122

Монографії

1. Явкін В.Г., Мельник А.А. Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020.  224 с.

2. Явкін В.Г., Мельник А.А. Функціонування річково-басейнових систем під впливом природокористування: монографія. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.  232 с.

Посібники

1. Географія: регіони та країни: тестові завдання. уклад.: П.О. Сухий, А.А. Мельник, М.О. Ячнюк, А.Г. Тюфтій. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019.  108 с.

2. Сухий П.О., Мельник А.А., Дарчук К.В. Інформаційні технології в менеджменті землеустрою : тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 104 с.

3. Мельник А.А. Математична обробка геодезичних вимірів: навч. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 120 с.

4. Сухий П.О., Дарчук К.В., Мельник А.А., Сабадаш В.І. Територіальне проектування та районне планування : тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 124 с.

5. Сухий П.О., Дарчук К.В., Мельник А.А., Сабадаш В.І. Основи територіального проектування та районного планування територій населених пунктів : тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 80 с.


Сертифікати

Сертифікат – Основи користування Moodle

Сертифікат онлайн-навчання – ESRI “Spatial Data Science: The New Frontier in Analytics”.
Сертифікат онлайн-навчання – ESRI “Imagery in Action”
Сертифікат онлайн-навчання – ESRI “GIS for Climate Action”