Навчальні дисципліни

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності “Геодезія та землеустрій”  (спільно із Інститутом біології хімії та біоресурсів), магістрів зі спеціальності “Геодезія та землеустрій ”. Починаючи із 2012 року кафедрою акредитовано спеціальність 7.08010101 та 8.08010101  «Геодезія» Галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» з присвоєння випускникам кваліфікації інженер-геодезист та магістр з геодезії. Починаючи з 2016 року кафедра здійснює підготовку випускників зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньою програмою «Геодезія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за 1 та 2 рівнем вищої освіти

Навчальну та методичну роботу на кафедрі проводять: д. геогр. н., проф. П. О. Сухий, І. І. Костащук, Л. М. Перович, кандидати географічних наук, доценти С. М. Білокриницький, А. А. Мельник та К. В. Дарчук; асистент В. І. Сабадаш. Навчальний процес забезпечують завідувач картографо-геодезичною лабораторією М. П. Ранський, старший лаборант картографо-геодезичної лабораторії Ю.І. Сендзік та лаборант комп’ютерного класу Ю. І. Тивонюк.

Програмні матеріали та методичні вказівки з навчальних дисциплін

Зошити для індивідуального навчання студентів
для першого (бакалаврського) рівня;
для другого (магістерського) рівня.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Перелік навчальних дисциплін, які читаються викладачами кафедри для підготовки фахівців різних спеціальностей

Перший ступінь вищої освіти (бакалаврський) для спеціальності 
«Геодезія та землеустрій»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Метрологія і стандартизація (Дутчак С.В.) 2.Супутникова геодезія (Сабадаш В.І.) 3.Геодезія (Білокриницький С.М., Мельник А.А., Дарчук К.В.) 4.Фотограмметрія і дистанційне зондування  (Дарчук К.В.) 5.Картографія (Проданюк Д. М.) 6.Електронні геодезичні прилади та GPS-технології (Сабадаш В.І.) 7.Математична обробка геодезичних вимірів (Мельник А.А.) 8.Вища геодезія (Сабадаш В.І.) 9.Інформаційні технології в геодезії та землеустрої (Мельник А.А.)
Дисципліни вільного вибору студентів
1.Топографічне креслення та комп’ютерна графіка в геодезії та картографії (Дутчак С.В.) 2.Загальне землезнавство з основами геоекології (Дутчак С.В.) 3. Технологія і автоматизація топографічних даних (Дарчук К.В.) 4. Земельні ресурси та розвиток АПК (Сухий П.О.) 5.Науково-дослідна робота в геодезії та картографії (Сухий П.О., Білокриницький С.М.) 6.Організація територій житлової забудови (Дутчак С.В.) 7.Технологія інженерно-технічного проектування (Мельник А.А.) 8.Web-картографування (Дутчак С.В.) 9.Географічні аспекти управління регіональним розвитком (Дутчак С.В.) 10.Територіальне проектування та районне планування (Сухий П.О.) 11.Геодезичні роботи в землеустрої (Білокриницький С.М.) 12.Топографія (Проданюк Д. М.) 13.Міжнародні аграрні ринкові відносини (Сухий П.О.) 14.Загальні закономірності розвитку геосистем та геодинамічні процеси (Дутчак С.В.)
Дисципліни самостійного вибору ВНЗ
1.Інженерна геодезія (Проданюк Д. М.) 2.Інформаційні технології в менеджменті землеустрою (Мельник А.А.) 3.ГІС в геодезії та зумлеустрої (Дарчук К.В.) 4.Геоінформаційне картографування (Дарчук К.В.)
Другий ступінь вищої освіти (магістерський) для спеціальності «Геодезія та землеустрій»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Ліцензування та патентування діяльності (Дутчак С.В.) 2.Методика викладання геодезії у ВШ (Білокриницький С.М.) 3.Інформаційні технології в наукових дослідженнях (Дутчак С.В.) 4. Методологія та методика наукових досліджень (Білокриницький С.М.) 5.ГІС в геодезії (Дарчук К.В.) 6.Високооточні інженерно-геодезичні вимірювання (Березка І.С.) 7.Інженерна фотограмметрія (Сабадаш В.І.) 8.Вища геодезія (Сабадаш В.І.) 9.Інженерна геодезія (Проданюк Д.М.)
Дисципліни вільного вибору студентів
1.ГІС в управлінні територіями (Мельник А.А.) 2.Господарське та трудове право  (Дутчак С.В.) 3.Проблеми прикладної геодезії  (Дарчук К.В.) 4.Геодезична астрономія (Сабадаш В.І.) 5.Система автоматизованого проектування (Мельник А.А.) 6.Геодезична гравіметрія (Сабадаш В.І.)
Перший ступінь вищої освіти (бакалаврський) для спеціальності 
«Географія»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Картографія, геоматика з основами ДЗЗ (Проданюк Д.М.) 2.Географічні інформаційні системи (Дарчук К.В.)
Перший ступінь вищої освіти (бакалаврський) для спеціальності «Науки про Землю»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Основи геодезії і топографії (Ранський М.П.)
Перший ступінь вищої освіти (бакалаврський) для спеціальності «Архітектура та містобудування»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Основи геодезії (Сабадаш В.І.)
Перший ступінь вищої освіти (бакалаврський) для спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Інженерна геодезія (Мельник А.А.)

Структура навчальних дисциплін

Дисципліни які читаються на 1-му курсі
Дисципліни які читаються на 2-му курсі
Дисципліни які читаються на 3-му курсі
Дисципліни які читаються на 4-му курсі
Дисципліни які читаються на 5-му курсі
Дисципліни які читаються на 6-му курсі

Неформальна освіта >>>