10 листопада 2023 року відбулось засідання студентського наукового гуртка “Меридіан“ 2023-2024 навчального року

1.Ознайомлення членів гуртка з ”Антикорупційною програмою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2023-2025 роки”, з “Загально-державними нормативними документами, які регулюють діяльність у сфері науки” (доп. к.геогр.н., доц. Мельник А.А., Дарчук К.В.)
2. Попередній захист дипломних робіт (доп. наукові керівники)
Протокол №5

Оголошення

21.09.2023 року на 2 парі (9:50- 11:10 год.) в аудиторії №44 відбулося бінарне заняття (лекція) Заслуженого працівника освіти України, доктора географічних наук, професора кафедри географії ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського Денисика Григорія Івановича на тему: “Природні та інтегральні геосистеми. Просторова структура геосистем” з навчальної дисципліни “Загальні закономірності розвитку геосистем та геодинамічні процеси” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП “Геодезія та землеустрій” 208 академічної групи. 

ОГОЛОШЕННЯ

27 червня 2023 року о 13 00  (вівторок) в ауд. №42 відбудеться засідання (протокол №14)  кафедри геодезії, картографії та управління територіями.

Порядок денний

  1. Затвердження підсумкового звіту голови ЕК №6 з атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ОПП «Геодезія та землеустрій» (доп. Третяк Г.С.)
  2. Про хід літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів.(доп. доц. Білокриницький С.М.)
  3. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника Сухого П.О., Проданюка Д.М. та Сендзік Ю.І. «Картографія».
  4. Різне.

Відбувся атестаційний іспит

19-20 червня 2023 року відбувся комплексний державний атестаційний іспит здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студентів 408 групи зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” ОПП “Геодезія та землеустрій”.

Студентська наукова конференція

25.04.2023 року в очному режимі відбулась Cтудентська наукова конференція підсекцій “Геодезія та землеустрій” і “Картографія та ГІС-технології” секції “Географічні науки”. 
У роботі якої взяло участь 23 студенти, які навчаються за першим та другим рівнями вищої освіти за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” та 7 викладачів, аспірантів та співробітників кафедри.

Завідувачем кафедри геодезії, картографії та управління територіями ДАРЧУКОМ Костянтином Вікторовичем з 05 по 07 квітня 2023 року було пройдене навчання спеціальної підготовки з питань з питань цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та та безпеки життєдіяльності Чернівецької області.

На базі Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет, Державного агенства водних ресурсів України, відбулося засідання круглого столу щодо адаптації освітніх програм першого (“Геодезія та землеустрій”) та другого (“Геодезія”) рівнів освіти, до умов сьогодення. Зокрема включення до навчального плану вибіркових дисциплін “Геодезичні роботи у природокористуванні” та “Геодезичні роботи при гідротехнічному будівництві”.

Обговорення змін до освітніх програм “Геодезія та землеустрій” та “Геодезія”

Відбулася зустріч членів робочої групи завідувача кафедри Дарчука К.В., професора Сухого П.О. та здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти Сзкірки Л.П. з обговорення змін та доповнень до освітніх програм здобувачів першого (бакалаврського, ОП “Геодезія та землеустрій”) та другого (магістерського, ОП “Геодезія”) рівнів вищої освіти спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” . Одним із важливих питань було створення каталогу вибіркових дисциплін та внесення доповнень до переліку обов`язкових компонент програми.

28.03. 2023 року вийшов друком посібник “Земельні ресурси України : тестові завдання”, укладач Сухий Петро Олексійович. У пропонованому виданні містяться тестові завдання, що мають на меті здійснення поточного контролю рівня засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з курсу «Земельні ресурси та розвиток агробізнесу в Україні».